Header image

V školskom roku 2003/2004 v rámci projektu Leonardo da Vinci "Vocational Training for Teachers of electrotechnical school to Improve the Qality of teaching (T.T.I.Q.)" boli organizované pracovné stáže našich pedagógov s nasledujúcimi partnerskými krajinami:

POĽSKO

    • Ing.Doboš a Ing.Kaščák sa zúčastnili stáže v Mikólowe – Zespól Szkól Technicznych. Nadviazali dobrý kontakt s vedením školy a niektorými vyučujúcimi odborných predmetov, ktorí ich oboznámili s aktivitami školy. Podrobne si prezreli učebne elektrotechnického merania, výpočtovej techniky, dielenské priestory – diagnostické pracovisko firmy Ford, zváračské dielne na CO, dielne s programovateľnými NC strojmi. Bolo im umožnené zúčastniť sa na vyučovacích hodinách a odskúšať si prácu na programovateľných automatoch ( SCHIELE, SIMATIC ) a počítačom ovládaných NC strojoch. Absolvovali exkurzie vo firmách – tepelná elektráreň Laziska, HYDAC, KABE. Získané poznatky spracovali ako námety pre prácu našich žiakov v rámci SOČ. Záujem o ďalšiu spoluprácu s našou školou vyústil do návštevy dvoch vyučujúcich ( Marek Olsza, zást.riad. a Janusz Górny ) u nás od 30.3.2004 – 2.4.2004. Výmena skúsenosti pokračovala i na našej škole. Výsledkom bola dohoda o ďalšej vzájomnej spolupráci na žiackych projektoch v rokoch 2005-2006.

 

FRANCÚZSKO
  • Ing.Krištín a Ing.Lechman sa zúčastnili stáže v Dijone – Lycée G. Eiffel. Absolvovali pracovné stretnutia s vedením školy a niektorými vyučujúcimi, prezentáciu partnerskej školy Lycée G. Eiffel a prezentáciu SPŠE Košice. Oboznámili sa s ročníkovými projektmi žiakov z elektroniky a automatizácie. Navštívili technickú školu ANTOINE v Dijone – ukážky v laboratóriách automatizácie a výpočtovej techniky a technickú univerzitu v Dijone I.U.T. – ukážky automatizačných pracovísk, ovládanie a programovanie robota. Prínos tejto cesto cesty pre školu má dva aspekty Nadviazanie a upevnenie ďalšieho medzinárodného kontaktu so školou Lycée G. Eiffel v Dijone, dohoda na spoločnom postupe pri príprave a realizácii ďalších spoločných aktivít. Jednou z nich bude aj výmenný pobyt dvoch zástupcov z Francúzska na našej škole, ktorý je plánovaný na apríl 2005. Začneme pracovať na príprave spoločného mobilitného projektu pre našich aj francúzskych žiakov v časovom horizonte rokov 2005 – 2006. Vďaka mnohým prezentáciám vo firmách a školách ako aj praktickým ukážkam odborných pracovísk, sme získali niekoľko veľmi zaujímavých inšpirácií, ktoré budeme riešiť prostredníctvom projektových prác našich žiakov v predmete Automatizácia, Prax a Výpočtová technika.
NEMECKO
  • Mgr.Kissiová a Ing.Krempaská sa zúčastnili stáže v inštitúte VITALIS – Leipzig-Schkeuditz, Táto spoločnosť, vedená p.Ralfom Giesecke sa venuje organizácii a zabezpečovaniu stáži pre žiakov aj učiteľov v rámci projektov LdV. Počas stáže navštívili firmu SIEMENS ( návrh, montáž a diagnostika finálnych výrobkov pomocou najnovších ICT technológií – rozvodné skrine pre rôzne technické aplikácie podľa požiadaviek zákazníka ), Múzeum automatizácie, zriadené pri vysokej škole HTWK ( slúži na realizáciu študentských projektov a vedecké sympózia),kde si mohli vyskúšať rôzne pokusy na reguláciu objektov od historických spôsobov až po najmodernejšie riadenie pomocou PLC automatov. Ďalej mali pracovné stretnutia v školách Karl-Heine-Schule, SIEMENS PROFESSIONAL EDUCATION TB LEIPZIG, vzdelávacom centre GTB. Prezreli si odborné učebne a laboratória na výuku automatizačnej techniky, automatizácie a výpočtovej techniky. Mali možnosť preštudovať si žiacke práce, slúžiace ako učebné pomôcky, prezrieť spôsob zadávania úloh v žiackych projektoch, metodiku ich hodnotenia. V priebehu jednotlivých pracovných stretnutí sa dohodli na možnosti realizácií prípadných ďalších projektov – mobilít žiakov v rámci projektu Leonardo da Vinci. Technický riaditeľ GTB pán Genthe ponúkol spoluprácu pri zabezpečení súvislej odbornej praxe našich žiakov, prípadne ich preškolenie podľa požiadaviek zamerania školy. Pán Ralf Giesecke prisľúbil podporu a zabezpečenie ubytovania a stravovania, organizácie praktických stáží a podľa požiadaviek účastníkov aj ďalšieho programu. Pri prehliadkach odborných elektrotechnických laboratórií a pracovísk na školách, vzdelávacích centrách a vo firme SIEMENS získali množstvo dobrých nápadov realizovateľných aj v našich podmienkach, ktoré by mohli žiaci riešiť už teraz v rámci žiackych projektov ( napr. v SOČ, Zenit, Siemens Young Generation Award,... ). Pri mnohých besedách v školách s vedením školy sa podarilo získať dokumentáciu učebných osnov a tematických plánov, ktoré môžu slúžiť pre ďalšie preštudovanie, analýzu a porovnanie s našimi tematickými plánmi. Budú základom inšpirácie pri modernizácii našich tematických plánov, hlavne v predmetoch Automatizačná technika, Automatizácia, Rozvoj odboru, Výpočtová technika a Prax. Ich ďalšie využitie je možné aj pri vyučovaní nemeckého jazyka ako podklad pre rozšírenie odbornej terminológie v elektrotechnike.

Fotky z projektu sú vo Fotogalérii.