Header image

Zrealizované aktivity:

22.11.2017 - prípravné online stretnutie, predstavenie partnerov

december 2017, január 2018 - oslovenie firiem v jednotlivých zapojených krajinách, zisťovanie požadovaných vedomostí a zručností na absolventov odborných škôl; oboznámenie pedagogického zboru s projektom

15.1.2018 - online stretnutie, plánovanie rozpočtových položiek v časti manažment

19.2.2018 - 21.2.2018 - nadnárodné stretnutie všetkých partnerov v Košiciach, návrh zadaní žiackych projektov

15.3.2018 - online stretnutie, sumarizácia prác na projektových zadaniach

marec 2018 - založenie projektovej skupiny na Facebooku, registrácia projektu na eTwinningu, nahranie doterajších materiálov na eTwinning TwinSpace portál; 

apríl 2018 - oboznámenie študentov s projektom, zber prihlášok na projekt

16.5.2018 - online stretnutie, informovanie o stave prihlášok študentov, plán oslovenia študentov a vytvorenia študentských tímov

máj 2018 - prijímanie prihlášok študentov do projektu, výber študentov a priradenie projektov, oslovenie všetkých zapojených študentov formou emailu

25.6.2018 - online stretnutie, kontrola vytvorenia študentských tímov, kontrola stavu plánu materiálu na projekty

jún 2018 - vytvorenie študentských tímov, plánovanie rozpočtu na potrebný materiál pre študentské projekty

júl 2018, august 2018 - nákup materiálu pre študentské projekty

19.9.2018 - online stretnutie, kontrola stavu nákupu materiálu pre študentské projekty, plánovanie žiackych mobilít

september 2018 - práce študentov na projekte, priebežná kontrola projektov tútormi, zoznámenie tútorov z rôznych krajín

október 2018 - priebežné práce študentov na projektoch

7.11.2018 - stretnutie s rodičmi a účastníkmi stáže v Slovinsku a Poľsku, podpis zmlúv o poskytnutí grantu

18. - 24.11.2018 - krátkodobá vzdelávacia aktivita našich žiakov v Poľsku

25.11.2018 - 1.12.2018 - krátkodobá vzdelávacia aktivita českých žiakov na Slovensku

november 2018 - priebežné práce žiakov na projektoch

2. - 8.12.2018 - krátkodobá vzdelávacia aktivita našich žiakov v Slovinsku

december 2018 - priebežné práce žiakov na projektoch

január 2019 - priebežné práce žiakov na projektoch

február 2019 - priebežné práce žiakov na projektoch

07.02.2019 - online stretnutie, kontrola priebehu vzdelávacích aktivít v jednotlivých krajinách, plánovanie recipročných vzdelávacích aktivít

24.02. - 02.03.2019 - krátkodobá vzdelávacia aktivita našich študentov v Čechách

24.02. - 02.03.2019 - krátkodobá vzdelávacia aktivita našich študentov v Maďarsku

17.03. - 23.03.2019 - krátkodobá vzdelávacia aktivita poľských študentov na Slovensku

17.03. - 23.03.2019 - krátkodobá vzdelávacia aktivita slovinských študentov na Slovensku

24.03. - 30.03.2019 - krátkodobá vzdelávacia aktivita maďarských študentov na Slovensku

marec 2019 - záverečné práce žiakov na projektoch 

03.04.2019 - online stretnutie, kontrola priebehu vzdelávacích aktivít v jednotlivých krajinách, dohadovanie termínu nadnárodného stretnutia, príprava hodnotiaceho manuálu

apríl 2019 - ukončenie prác na projektových výstupoch - Metodika pre tvorbu a riadenie žiackych projektov, Manuál pre hodnotenie žiackych projektov, príprava diseminačných aktivít

máj 2019 - prezentácia a hodnotenie žiackych projektov na zapojených školách, príprava nadnárodného stretnutia, diseminačné aktivity

12.06. - 14.06.2019 - druhé nadnárodné stretnutie v Košiciach zamerané na prezentáciu žiackych projektov a vyhodnotenie celého projektu

17.06. - 19.06.2019 - kontrola a prezentácia všetkých žiackych projektových prác v Poľsku

jún 2019 - diseminácia, vydávanie dokumentov Europass, ukončenie projektu