Header image

   

           

 

Na začiatku realizácie projektu došlo ku zmenám termínov stáží, keďže bola pandémia Covid-19. Náš projekt č. 2020-1-SK01-KA102-078143  s názvom „Cesta otvorená rastu vedomostí a zručností“ (Way Opened to Raising Knowledge and Skills ) – WORKS bol schválený pre obdobie od 1.9.2020 do 31.8.2021. Keďže školy boli uzavreté pre prezenčnú výučbu, od 12.10.2020 prebiehala výučba dištančnou formou. Z dôvodu ohrozenia zdravia žiakov a identickej  prekážky na strane zahraničných partnerov, sme sa v súlade s pravidlami Národnej agentúry rozhodli požiadať o predĺženie projektu. Projekt bol po našej žiadosti adresovanej Národnej agentúre Erasmus+ pre Vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC predĺžený do 31.08.2022 z dôvodu pandémie Covid-19. V prvom polroku školského roka 2021/2022 neboli odporúčané ani Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR výjazdové aktivity žiakov. Realizovať projekt bolo možné po dohode so zahraničnými partnermi z projektu WORKS na základe situácie v rámci pandémie Covid-19 s predbežným termínom v marci 2022, avšak po zodpovednom zvážení a konzultácii s našimi partnermi, sme opätovne požiadali o predĺženie projektu. Naša požiadavka bola akceptovaná a realizácia projektu bola schválená na obdobie do 31.8.2023.

K ďalšej zmene došlo pri organizácii mobility do Nemecka sprostredkovateľskou organizáciou z Nemecka Landratsamt Nordhausen, kedy po zmenách v nariadeniach miestnej vlády Nordhausen, organizácia odstúpila od spolupráce a boli sme nútení hľadať iné možnosti. Na základe pozitívnej skúsenosti zo spolupráce riaditeľa našej školy  s organizáciou VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Coordination of European projects in vocational training VITALIS GmbH, sme ich oslovili vo februári 2023, pričom organizácia VITALIS našej požiadavke vyhovela a vďaka tomu naši 6 žiaci mohli absolvovať stáž v Nemecku priamo v priestoroch organizácie VITALIS.

Realizácia mobilít po predĺžení projektu v školskom roku 2022/23:

krajina

termín

Česká republika

30.09.2022 – 20.10.2022

Portugalsko

19.10.2022 – 08.11.2022

Slovinsko

03.02.2023 – 23.02.2023

Lotyšsko

17.03.2023 – 06.04.2023

Nemecko

04.05.2023 – 24.05.2023