Header image
V školskom roku 2015/2016 sme zrealizovali s podporou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+ mobilitný projekt pre našich študentov a učiteľov s názvom Be ready for real business. Do projektu bolo zapojených 6 študentov pomaturitného štúdia s duálnymi prvkami vzdelávania na našej škole a 4 učitelia odborných predmetov, ktorí učia v tomto pomaturitnom štúdiu.
 
Pretože spomínané štúdium je realizované ako štúdium s duálnymi prvkami, snažíme sa, aby študenti počas štúdia získali čo najviac praxe a skúseností. Vďaka projektu sme študentom umožnili absolvovať súvislú dvojmesačnú odbornú prax a rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podniku zameraného na oblasť štúdia, ktorej sa študenti venujú - oblasť informačných technológií. Učiteľská stáž bola zameraná na získavanie čo možno najširšieho okruhu informácií o organizácii duálneho vzdelávania v Nemecku, nakoľko naša škola spolupracuje pri duálnom vzdelávaní s firmou, ktorej matka je veľká nemecká telekomunikačná spoločnosť a preto by sme radi priblížili duálne vzdelávanie čo najviac potrebám nášho a nemeckého trhu. 
 
Ciele projektu: 

Cieľom projektu v oblasti študentských stáží je v spolupráci s nemeckým partnerom - spoločnosťou Deutsche Telekom:

  • umožniť študentom aplikovať naučené vedomosti a zručnosti pri riešení reálnych problémov skutočných zákazníkov
  • zlepšiť mäkké zručnosti študentov pri komunikácii so zákazníkmi a zahraničnými kolegami
  • zlepšiť študentov pri používaní cudzieho jazyka v komunikácii so zákazníkmi a zahraničnými kolegami
  • zvýšiť pracovnú morálku študentov prostredníctvom ich zaradenia do reálnej prevádzky
  • motivovať študentov v ich ďalšom štúdiu a zvýšiť záujem o štúdium u svojich spolužiakov prostredníctvom šírenia vedomostí, zručností a postojov získaných počas praxe medzi spolužiakmi

Cieľom učiteľskej stáže je:

  • zvýšiť kvalitu vzdelávania v spomínanom študijnom odbore formou pozorovania profesie (job-shadowingu) v nemeckej škole na hodinách teoretickej i praktickej odbornej prípravy
  • na základe diskusie s nemeckými kolegami a inštruktormi v partnerskej spoločnosti upraviť školský vzdelávací program tak, aby vyhovoval súčasným potrebám praxe v EÚ
  • rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s inštitúciami v zahraničí najmä formou nadviazania partnerstva so zahraničnou školou a dohodnúť spoluprácu na spoločných študentských projektoch

Partneri:

Deutsche Telekom AG - Ausbildungszentrum

Realizácia mobilít:
Študentské mobility 1.8.2015 - 30.9.2015
Učiteľské mobility 17.2.2016 - 23.2.2016