Header image
V školskom roku 2008-2009 realizujeme s podporou Národnej agentúry LLP v rámci Leonardo da Vinci mobilitný projekt pre našich študentov s názvom Mobility of Young Electrotechnicians in EU  - MEEU.
Do projektu budú zapojení 10 študenti z druhého a tretieho ročníka našej školy a 2 sprevádzajúce osoby – pedagogickí zamestnanci.
Vďaka projektu umožníme týmto študentom absolvovať súvislú trojtýždňovú odbornú prax a rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podnikov a firiem. Na našej škole je odbor Elektrotechnika preto sú potreby tohto projektu zamerané na prácu v oblasti elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií.

Ciele projektu:
1. Umožniť študentom prácu v takých podnikoch a firmách, kde budú mať možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi a pracovať s najnovšími technológiami z odboru elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií.
2. Motivovať študentov k zdokonaľovaniu sa v jazykovej a odbornej príprave, najmä v odborných predmetoch využívajúcich IKT.
3. Odborná terminológia v jazykoch EU, samotné zdokonalenie jazykových zručností, zvýšiť flexibilitu študentov na trhu práce a vychovávať študentov k samostatnosti.
4. Prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi v Holandsku a Poľsku a posilniť vzájomnú reciprocitu pri realizácii projektov.
Partneri: Zespól Szkól Technicznych, Rybnicka 44, Mikolów, Poľsko
Noorderpoortcollege, Frankrijklaan 2, Stadskanaal, Holandsko

Realizácia mobilít:
Holandsko 06.03.2009 - 27.03.2009
Poľsko 15.04.2009 - 06.05.2009