Header image

Projekt Erasmus +  Vytváranie audio učebníc a študijných materiálov pre študentov s poruchami čítania

Zvukové knihy vytvárajú úspech

Kvalitne vytvorené a edukatívne integrované audio/elektronické učebnice a študijné materiály sú kľúčom k akademickému úspechu študentov s problémami vnímania tlačeného textu na celom svete. Technológie na vytváranie a používanie týchto nástrojov sa úspešne uplatnili v praxi mnohých krajín, ktoré používajú významné jazyky, ako je napríklad angličtina a španielčina. Naše konzorcium v projekte Erasmus+ sa zameriava na to, aby prinieslo túto prax pre čitateľov s ťažkosťami, v krajinách s menej frekventovanými jazykmi.

Silné konzorcium pre otváranie nových možností

Na projekte spolupracuje šesť partnerov z piatich krajín – Slovensko, Severné Macedónsko, Švajčiarsko, Litva a Lotyšsko - ktorí spoločne realizujú projekt strategického partnerstva škôl v rámci programu Erasmus+. Audio učebnice - pomoc pre študentov s poruchami čítania a ich učiteľov (ref. Č. 2020-1-LV01-KA201-077533).

Partnerskými organizáciami sú Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Slovensko), ZDRUŽENJE NA GRAGANI KREATOR KUMANOVO (Republika Severné Macedónsko), Skaistgirio gimnazija a Lietuvos akluju boblioteka (obe Litva), Daisy Consortium (Švajčiarsko) a Lotyšská asociácia dyslexie (vedúci partner projektu).

Právo na úspech v spoločnosti

Dohovor o právach ľudí so zdravotným znevýhodnením definuje dostupnosť ako základné právo. Jeho signatárske krajiny musia študentom bez ohľadu na ich znevýhodnenie zabezpečiť prístup k potrebným materiálom, aby mali rovnaké šance vo vzdelávaní i v živote, ako ich rovesníci. Okolo 20 % populácie študentov má problémy s vnímaním tlačeného textu, väčšina z nich predstavuje študentov s poruchami čítania a 1% zrakovo postihnutých. Zabezpečenie prístupu k študijným materiálom nie je len právom, ktoré napomáha  inklúzii ľudí s poruchami vnímania tlačeného textu, ale tiež uvoľňuje intelektuálny potenciál, ktorý pomáha študentom napredovať a byť platnými členmi spoločnosti, keďže sú rovnako inteligentní ako tí , ktorí tento problém nemajú. Človek, ktorému sa v škole dostáva efektívnej pomoci sa stáva plnohodnotným členom spoločnosti a napomáha napredovaniu v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Príkladom sú velikáni s poruchou čítania (dyslexiou) ako sú Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Steve Jobs, Stephen Spielberg, Agatha Kristie a mnohí ďalší.

Učiť sa vytvárať prístupné materiály

Keďže kľúčové akademické schopnosti maximalizujú intelektuálny a tvorivý potenciál študentov s poruchami vnímania tlačeného textu, tento projekt dáva školám, verejným inštitúciám a neziskovým organizáciám spôsobilosť vytvárať a využívať prístupné učebnice a ostatné študijné materiály použitím metodológie Daisy. Táto integruje tlačený text so zvukovou nahrávkou – použitím ľudského hlasu alebo automatického prevodu textu na reč. Študenti tak majú možnosť manipulovať s tlačeným textom – zväčšiť ho, zmeniť typ a veľkosť písma, sledovať text v režime karaoke (simultánne  počúvať a sledovať text) ako aj prechádzať text pri hľadaní potrebných informácií.
 

Štyri ciele ako priniesť prístupnosť audio učebníc do tried v krajinách s menej frekventovanými jazykmi

Náš projekt má 4 ciele:                     

  1. vytvoriť manuál pre tvorbu učebníc pomocou metodológie Daisy (učebníc Daisy) a vyškoliť pre tvorbu učebníc 150 ľudí
  2. vytvoriť 12-15 Daisy učebníc (chránených autorskými právami) a 20-30 študijných materiálov ( bez autorských práv)
  3. vytvorenie platformy pre bezpečné ukladanie týchto učebníc v súlade s Marakéšskym dohovorom, podľa ktorého tieto materiály môžu byť dostupné len opraveným študentom
  4. šíriť overené postupy pri použití audio učebníc a ostatných prístupných študijných materiálov v triedach

 

Hodnotenie projektu Erasmus+ pre školský rok 2020/2021.

V školskom roku 2021/2022 sme sa v dňoch 4.,11.,16.,17. a 18. decembra zúčastnili úvodného školenia k projektu Daisy Audiobooks. Toto školenie bolo online kvôli reštrikciám spôsobených pandémiou Covid-19. Bolo to prvé školenie zamerané na vytváranie multimediálnych učebníc a učebných materiálov. Hlavným školiteľom bol Prashant Verma zo švajčiarskej spoločnosti Daisy consortium. Keby sa toto školenie uskutočnilo prezenčne,  hostiteľom by bola práve naša organizácia. Neskôr sme vybrali učebnicu Internet vecí ako náš pilotný materiál pre vytvorenie multimediálnej učebnice. Knihu nahral pán Peter Cibula, herec Štátneho divadla v Košiciach. Ďalej nasledovala synchronizácia textu a hlasu, následne konvertovanie do programu Daisy. Práce na tejto multimediálnej knihe sme ukončili v júni 2023.

 

Hodnotenie projektu Erasmus+ pre školský rok 2021/2022.

V školskom roku 2021/2022 sme ako participujúca organizácia na projekte pokračovali s úlohami spojenými s dokončením druhej audio knihy vytvorenej v projekte - Teória literatúry ( prvá audio kniha v rámci tohto projektu – Internet vecí bola dokončená v šk. roku 2020/2021).

Práca na tejto knihe zahŕňala kopírovanie všetkých strán knihy, následné konvertovanie z formátu do PDF do formátu WORD. Kontrola kvality strán vo Worde, nasledovala kontrola prístupnosti textu tzv. accessibility check, nasledovalo konvertovanie do programu Tobi a nahrávanie knihy v našom vytvorenom štúdiu. Knihu nahovorila herečka a členka činohry ŠD v Košiciach pani Beáta Drotárová.

Ako posledný krok nasledovala synchronizácia textu a hlasu následne konvertovanie do programu Daisy.

V dňoch 19.6. – 24.6.2022 sme sa 3 učiteľky z našej školy SPŠE v Košiciach - Mgr. Dušana Szalayová, Mgr. Anna Nastišinová a Mgr. Jozefína Fričová zúčastnili na druhom školení v rámci projektu Erasmus+ Audio Textbooks – pomoc pre študentov s poruchami čítania a ich učiteľov ref. č. 2020-1 -LV01-KA201- 077533. Bola to veľmi inšpiratívna pracovná cesta pre ďalší rozvoj našej školy v oblasti skúsenosti v tvorbe materiálov a učebníc pre žiakov s ťažkosťami písania a čítania. Prehĺbili sme si vedomosti a oboznámili sme sa s ďalšími nástrojmi potrebnými na tvorbu audio učebníc. Tiež sme sa oboznámili so špecifikami iných krajín v tejto oblasti. Takisto sme diskutovali o ďalších cieľoch v projekte. V tom čase sme boli jediná krajina spomedzi všetkých piatich participujúcich krajín, ktoré mala dokončené dve učebnice pripravené na používanie. Hostiteľská krajina tohto stretnutia bolo Severné Macedónsko - organizácia Združenie na Granari Kreator Kumanovo.

 

Hodnotenie projektu Erasmus+ pre školský rok 2022/2023.

V Školskom roku 2022/2023 sme ako participujúca organizácia aktívne pokračovali s prácou na projekte. V dňoch 24.10. – 27.10.2022 sme sa 2 učiteľky - Mgr. Anna Nastišinová, Mgr. Jozefína Fričová  zúčastnili manažment mítingu v Litve. Cieľom cesty bolo vyhodnotenie doterajších výstupov projektu ako aj zdieľanie skúseností. Tiež príprava na posledný rok projektu. Príprava 2 manuálov, preklad týchto dokumentov a tiež rozšírenie myšlienky Daisy Audiobooks na školách a iných vzdelávacích inštitúciách. Po príchode sme sa začali spolupodieľať na vytváraní manuálov a to: Manuál pre tvorbu audio učebníc a Manuál pre používanie audio učebníc v školských triedach. Oba manuály sa najskôr písali v anglickom jazyku, cieľom bol vytvoriť jednotný obsah aj formát, ktorý bol následne preložený do jazyka participujúcej krajiny. Oba manuály sme ako prvá krajina preložili v apríli 2023. Následne sme mohli plánovať aj semináre, kde sme ukázali ako vytvárať audio učebnice a tiež ako ich využívať na školách. Prvý seminár sme zorganizovali dňa 13.6.2023 pre školských asistentov a špeciálnych pedagógov v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej v Košiciach. Pokračovali sme 14.6.2023 v priestoroch našej školy. Tento deň bolo školenie určené pre rodičov a pedagógov. V júni 2023 sme taktiež dokončili prácu na spracovaní učebných materiálov do multimediálnej podoby pre slovenský jazyk a to: Dušan Dušek: Pes a J. G. Tajovský: Maco Mlieč.