Header image

Záverečné medzinárodné projektové stretnutie piatich krajín - Nemecka, Grécka, Cypru, Maďarska a Slovenska v rámci programu Comenius – celoživotné vzdelávanie – školské partnerstvá  sa uskutočnilo v dňoch 21. apríla až 23. apríla 2010 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach.
Stretnutie malo hodnotiaci charakter a nieslo sa v duchu  názvu a obsahu projektu – Mládež Európy zariaďuje svoj životný priestor spoločne – Naše mesto - naša škola – naša trieda. 

Vďaka  tomuto multilaterálnemu projektu mala naša škola mimoriadnu príležitosť stretávať nových priateľov osobne i cez internet viac ako dva roky. Partnerstvo zúčastnených škôl prispelo k dosiahnutiu vytýčených cieľov celoživotného vzdelávania, k novým metódam vzdelávania v školách, prebudilo záujem o históriu a kultúru iných národov a viedlo študentov k zlepšeniu ich životného prostredia.

Počas našej spolupráce sa postupne vytvárali priateľstvá a kontakty medzi nemeckými, gréckymi, cyperskými a maďarskými učiteľmi, študentmi a zamestnancami škôl. Projekt sa stal motiváciou pre študentov, aby sa učili cudzie jazyky a zdokonaľovali sa v nich.

Spolupráca dodala nášmu vzťahu nový európsky rozmer, pomohla učiteľom a študentom  osvojiť si a zlepšiť schopnosti pracovať v tímovej práci, naučiť sa plánovať a realizovať projektové aktivity, využívať informácie a komunikačné technológie. Študenti si tiež zlepšili sociálne, jazykové a kultúrne kompetencie a pochopili význam interkulturálnej spolupráce, pretože jazykové zručnosti a multikulturálne kompetencie sa stávajú stále dôležitejšie na európskom trhu práce a v európskych spoločnostiach, ktoré vychádzajú z rozličných kultúr a tradícií.

Študenti dokumentovali projektovú prácu prostredníctvom internetu, CD a video prezentácií, projektových web stránok, ktoré poskytovali veľa informácií o aktivitách študentov, správy a prezentácie o životnom a školskom prostredí, kultúre, zvykoch a tradíciách zúčastnených krajín.

Význam projektu pre jednotlivé školy je veľmi pozitívny a prispel k rozvoju medzinárodných iniciatív. Dúfam, že naše priateľstvo bude dôstojným príkladom a inšpiráciou pre tých, ktorí to ešte neskúsili.


Na záver mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám umožnili tento projekt doviesť k úspešnému koncu.