Header image

MOBILITY 2001-BELGICKO-NEMECKO
Správa SPŠE Košice o realizácii projektu Leonardo da Vinci

V júni 2000 schválila našej škole Národná agentúra programu Leonardo da Vinci v Bratislave nami podaný medzinárodný projekt s názvom Európa potrebuje vzdelaných mladých ľudí, pod číslom SK/00/A/F/1-142036, v ktorom sú našimi slovenskými partnermi SPŠE Michalovce a SPŠE Prešov.

Stručné vyhodnotenie realizovaného projektu:

    Sme jedna z prvých SPŠ v košickom a prešovskom kraji, ktorá úspešne vypracovala takýto projekt a získala od Európskeho spoločenstva grant na jeho realizáciu. Pre úplnosť uvádzame, že z celkového počtu 41 podaných mobilitných projektov na Slovensku v roku 2000, bolo schválených len 18 projektov.
 Kontaktor - SK:   SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
 - 6 študentov v Belgicku + 2 učitelia, ktorí sa striedali po 2 týždňoch
 - 9 študentov v Nemecku + 4 učitelia, ktorí sa striedali po 2 týždňoch
 Partneri - SK:
 SPŠ elektrotechnická, Prešov
 - 3 študenti v Nemecku 
 SPŠ elektrotechnická, Michalovce
 - 3 študenti v Nemecku
 Partner - Belgicko:  EDUGO CAMPUS, Glorieux, technische instituut, Gent - Oostakker
 Partner - Nemecko:  VITALIS - partner pre projekty Leonardo da Vinci, Leipzig - Schkeuditz
 Termín konania stáží:  01.03.2001 - 29.03.2001 (Belgicko aj Nemecko) - 4 týždne - študenti
 Miesto pobytu:  Belgicko - Gent (organizuje EDUGO CAMPUS Glorieux)
 Nemecko - Leipzig-Schkeuditz (organizuje spoločnosť VITALIS)

     Program študentov počas stáže bol rozdelený do niekoľkých etáp, pričom program bol rozdelený na dve časti - kultúrnu a jazykovú prípravu študentov a prax študentov v zahraničných firmách. 

     Plán práce počas stáže bol prispôsobený podmienkam v partnerských firmách tak, aby bola splnená najmenej jedna z týchto aktivít: technológia výroby dosiek plošných spojov s využitím počítača, počítačové projektovanie CAD-CAM, programovanie číslicových NC strojov a ich použitie vo výrobnom procese a používanie PLC (Program Logic Control) automatov vo výrobnom procese (automatizácia výroby).

Z prideleného grantu získaného z Národnej kancelárie programu Leonardo da Vinci v Bratislave sme financovali:

  • cestovné náklady účastníkov
  • poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie účastníkov
  • náklady za ubytovanie a stravu účastníka v mieste pobytu
  • vreckové účastníkovi
  • kultúrnu a špeciálnu jazykovú prípravu
Spolufinancovanie účastníkov tvorilo minimálne 10 % z celkového grantu.


Pre študentov bol organizovaný nasledovný program:
  1. Príchod do miesta stáže, oboznámenie sa s prostredím a regiónom. Prvé pracovné dni absolvovali študenti jazykovú a kultúrnu prípravu u zahraničného partnera. Vo firme sa študenti oboznámili s bezpečnostnými predpismi, organizačnou štruktúrou firmy, absolvovali exkurziu vo firme, v ktorej boli na stáži a zoznámili sa s pracoviskom, na ktorom potom pracovali počas stáže.
  2. Praktická časť sa uskutočnila v týchto firmách: VOLVO CARS - Belgicko (osobné automobily), SAPA PLASTICS - Belgicko (lisovanie plastov pre automobily), GE POWER CONTROL - Belgicko (lisovanie plastov pre elektrotechniku, montáž ističov), GTB - Nemecko (praktické výcvikové centrum zamerané na automatizáciu, výpočtovú techniku a všeobecnú elektrotechniku), DUNKEL ELEKTROTECHNIK - Nemecko (elektrotechnická firma).
     Zahraniční partneri v spolupráci s uvedenými firmami vystavili pre študentov certifikáty a vypracovali záverečnú hodnotiacu správu.
V mimopracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja bol pre študentov - stážistov organizovaný spoločný program - spoznávanie kultúr iných národov: Napr.: skupina v Nemecku navštívila a prehliadla si mesto Weimar, Lipsko a boli na celodennom výlete v Berlíne. V Belgicku navštívili študenti spolu s vyučujúcim mestá Bruggy, Antverpy, hlavné mesto Brussel a samozrejme prezreli si mesto Gent. Okrem toho navštívili prístavné mesto Oostende pri Severnom mori.

     V priebehu mesiacov apríl - máj 2001 sme urobili disemináciu získaných skúseností študentov, spropagovali získané skúsenosti v dennej tlači na Slovensku, prostredníctvom Internetu a v mestskej televízii TV NAŠA v Košiciach.