Header image
V školskom roku 2012-2013 sme zrealizovali s podporou Národnej agentúry PCV v rámci Leonardo da Vinci mobilitný projekt pre našich študentov s názvom Mladí elektrikári v elektrotechnickom priemysle (Young Electricians in Electro-Technics Industry).
Do projektu boli zapojení 16 študenti z druhého a tretieho ročníka našej školy a 2 sprevádzajúce osoby – pedagogickí zamestnanci.
Vďaka projektu sme týmto študentom umožnili absolvovať súvislú dvojtýždňovú odbornú prax a rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podnikov a firiem. Na našej škole je odbor Elektrotechnika a Technické lýceum preto boli potreby tohto projektu zamerané na prácu v oblasti elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií.

Ciele projektu:
1. Získať nové praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti využívania najnovších poznatkov z odboru elektrotechniky so zameraním sa na oblasť elektroniky, informačných a telekomunikačných technológií.
2. Motivovať študentov k zdokonaľovaniu sa v jazykovej a odbornej príprave, najmä v odborných predmetoch využívajúcich IKT. Odborná terminológia v jazykoch EÚ samotné zdokonalenie jazykových zručností.
3. Zvýšiť flexibilitu študentov na trhu práce najmä rozširovaním poznatkov z odboru a zlepšovaním osobnostných vlastnosti študentov najmä zodpovednosti, samostatnosti, flexibility, pracovnej disciplíny a práce v tíme.

4. Prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi v Čechách a Belgicku a posilniť vzájomnú reciprocitu pri realizácii projektov.

Partneri:
SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha, Česká republika 
Edugo Campus Glorieux, Sint-Jozefstraat 7, Gent, Belgicko
 


Realizácia mobilít:
Česká republika 07.03.2013 - 21.03.2013
Belgicko 28.02.2013 - 15.03.2013