Header image
V školskom roku 2013/2014 sme zrealizovali s podporou Národnej agentúry PCV v rámci podprogramu Leonardo da Vinci mobilitný projekt pre našich študentov s názvom Nové európske skúsenosti, zručnosti a príprava (New European eXperiences, skills and Training).

Do projektu bolo zapojených 18 študentov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy z oboch študijných odborov a 3 sprevádzajúce osoby – učitelia odborných predmetov.
 
Vďaka projektu sme týmto študentom umožnili absolvovať súvislú dvojtýždňovú odbornú prax a rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podnikov a firiem. Na našej škole je odbor Elektrotechnika a Technické lýceum preto boli potreby tohto projektu zamerané na prácu v oblasti elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií.

Ciele projektu:
1. Získať nové praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti využívania najnovších poznatkov z odboru elektrotechniky so zameraním sa na oblasť elektroniky, informačných a telekomunikačných technológií.
2. Motivovať študentov k zdokonaľovaniu sa v jazykovej a odbornej príprave, najmä v odborných predmetoch využívajúcich IKT. Odborná terminológia v jazykoch EÚ samotné zdokonalenie jazykových zručností.
3. Zvýšiť flexibilitu študentov na trhu práce najmä rozširovaním poznatkov z odboru a zlepšovaním osobnostných vlastnosti študentov najmä zodpovednosti, samostatnosti, flexibility, pracovnej disciplíny a práce v tíme.
4. Prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi v Čechách a Belgicku a posilniť vzájomnú reciprocitu pri realizácii projektov.

Partneri:
Srednja poklicna in tehniška šola, Murska Sobota, Slovinsko
ITÄ Lapin Ammattiopisto, Kemijärvi, Fínsko
Learnmark Horsens, Horsens, Dánsko

Realizácia mobilít:
Slovinsko 06.11.2013 - 20.11.2013
Fínsko 20.11.2013 - 05.12.2013
Dánsko 25.03.2014 - 08.04.2014