Header image
SPŠE v Košiciach má dlhoročnú spoluprácu so zahraničnými školami v Belgicku, Holandsku, Fínsku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Maďarsku. V školskom roku 2005 – 2006 sa nám podarilo rozšíriť ju o slovanské krajiny Poľsko a Slovinsko v rámci schváleného projektu Leonardo da Vinci SEGEU (The Slavonic Exchanges in Growing EU).

Cieľom projektu SEGEU bolo zabezpečiť pre študentov našej školy trojtýždennú odbornú stáž zameranú na využívanie najnovších poznatkov IKT v praxi. Naše partnerské školy v Poľsku – Zespól Szkól Technicznych (ZST) Mikolówv Slovinsku – Šolski Center Ptuj (SCP) nám pomohli pri samotnej realizácii stáže. V čase od 1.3.2006 do 22.3.2006 vycestovalo 7 študentov do poľského Mikolówa a 7 študentov do slovinského Ptuju.

Pobyt bol v oboch prípadoch rozdelený do dvoch etáp. V prvej žiaci absolvovali kultúrnu a jazykovú prípravu, počas ktorej sa oboznámili s jazykom, kultúrou a históriou príslušnej krajiny. Druhá etapa (dvojtýždňová) zahŕňala samotnú prax v podnikoch, firmách a odborných laboratóriách školy. V Poľsku to boli Elektráreň Laziska a laboratória elektroniky automobilky Ford umiestnené v objekte ZST Mikolów, kde okrem iného si mohli vyskúšať prácu s WDS (World Diagnostic System). V Slovinsku žiaci absolvovali odbornú časť stáže v spoločnostiach Comtron, PCS, ktoré sa zaoberali montážou, predajom a servisom výpočtovej techniky a vo firme Neonart, kde využívali IKT pre dizajn a výrobu svetelných reklám. Spestrením stáže boli aj odborné exkurzie v Poľsku – automobilka FIAT Tychy, pivovar Tyskie Browary, vodná elektráreň Porabka, experimentálna baňa Barbara, v Slovinsku – hlinikáreň TALUM a firma Gorenje. 

V Poľsku mali naši študenti možnosť navštíviť aj mestá Katowice, historický Krakow, soľnú baňu Wieliczku, koncentračný tábor Oswięcim a Brezinku, hrad v Pszczyne. Veľkým prínosom bol neustály kontakt s poľskou mládežou, či už v škole na vyučovacích hodinách odborných elektrotechnických predmetov využívajúcich najnovšie IKT (skúšanie robotov od firmy Stenzel, CNC stroje, Multimediálna technika,... ) ale aj v internáte v Ornontowiciach. Každý víkend bol organizovaný pobyt v rodinách poľských spolužiakov, kde sme sa stretli s nesmiernou srdečnosťou a pohostinnosťou.

V Slovinsku naši študenti navštívili historické mestá Maribor a Ljubljana. Absolvovali krátku prehliadku mesta, v ktorom bývali – Ptuj, ktoré je najstarším mestom v Slovinsku.  Zaujímavá bola aj návšteva banského múzea vo Velenje a tiež Postojnej jaskyne, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie jaskyne v Európe. 

Pridanou hodnotou tohto projektu bolo rozšírenie už existujúceho slovníka základných hovorových fráz a slov z jazyka slovenského, anglického, fínskeho a holandského o jazyky poľský a slovinský. Každý žiak získal po ukončení stáže certifikát o kultúrnej a jazykovej príprave, o absolvovaní dvojtýždňovej odbornej stáže, EUROPAS s podrobným popisom získaných zručností a vedomostí a hlavne množstvo nezabudnuteľných príjemných zážitkov s novými mladými priateľmi.
Mgr. Viera Kissiová, Ing. Jaroslav Haus

 


Krátke videá zo stáže v Poľsku: