Header image

Názov projektu: Slovanské výmeny v rozširujúcej sa EÚ - SEGEU

 

Účastníci:
Kontraktor: SPŠE Komenského 44, Košice, Slovenská republika, http://www.spseke.sk
Partneri: Zespól Szkól Technicznych, Rybnicka 44, Mikolów, Poľsko, http://www.zst.edu.pl/
Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, Ptuj, Slovinsko, http://www.s-scptuj.mb.edus.si/
 
Ciele projektu:
 • Získanie praktických skúseností a zručností v oblasti využívania najnovších poznatkov IKT
 • Motivácia k zdokonaľovaniu študentov v jazykovej a odbornej príprave, najmä v odborných predmetoch využívajúcich IKT
 • Rozšírenie už existujúceho slovníka základných fráz a slov z jazykov predchádzajúcich partnerov spolupracujúcich s našou školou v programe LdV. (SK, FI, NL,EN) o slovanské jazyky (SI, PL)
 • Odborná terminológia v jazykoch EU, samotné zdokonalenie jazykových zručností, zvýšenie flexibility študentov na trhu práce, výchova študentov k samostatnosti.
Program stáže: Program študentov počas stáže bude rozdelený do 2 etáp (prvá etapa max. jeden týždeň – oboznámenie sa s prostredím, kultúrna a jazyková príprava študentov, druhá etapa – odborná časť - minimálne dva týždne). Nasledovný plán práce počas stáže je rámcový a môže byť pred nástupom na stáž prispôsobený konkrétnym podmienkam v partnerskom podniku, alebo firme tak, aby bola splnená najmenej jedna z uvedených aktivít.

 

Pre študentov plánujeme nasledovný program:
Etapa I.: príchod do miesta stáže, oboznámenie sa s prostredím a regiónom. V prvých dňoch študenti navštívia partnerskú školu, kde sa oboznámia so vzdelávacím systémom v danej krajine. Tu zároveň absolvujú aj kultúrnu a jazykovú prípravu podľa dohody s partnerom. Prvé pracovné dni v podniku sa študenti oboznámia s bezpečnostnými predpismi, organizačnou štruktúrou podniku (firmy), absolvujú prehliadku priestorov podniku (firmy), kde budú na stáži a zoznámia sa s pracoviskom, na ktorom budú zadelení počas stáže. Tútori na konkrétnych pracoviskách pridelia študentom konkrétne úlohy, na ktorých budú počas stáže pracovať.

 

Etapa II.:V rámci odbornej časti – umožniť študentom počas zahraničnej stáže prakticky precvičiť aspoň jednu z nasledujúcich oblastí:
 • Programovanie PHP
 • Práca s MySQL
 • Vývoj hardvéru a softvéru
 • Vizuálne programovanie
 • Bezdrôtové siete
 • ADSL technológie
 • CAD systémy
 • Počítačové siete
Všetky prijímajúce organizácie vypracujú záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej vyhodnotia stáže jednotlivých študentov vo svojej krajine.

Posledný deň vyhodnocovacie stretnutie so zainteresovanými osobami a odchod domov.

 

Počas pracovného voľna (víkendy) – spoznávanie krajiny, organizácia spoločných športových aktivít so študentmi z partnerských škôl.