Header image

Projekt Erasmus +  Vytváranie audio učebníc a študijných materiálov pre študentov s poruchami čítania

Zvukové knihy vytvárajú úspech

Kvalitne vytvorené a edukatívne integrované audio/elektronické učebnice a študijné materiály sú kľúčom k akademickému úspechu študentov s problémami vnímania tlačeného textu na celom svete. Technológie na vytváranie a používanie týchto nástrojov sa úspešne uplatnili v praxi mnohých krajín, ktoré používajú významné jazyky, ako je napríklad angličtina a španielčina. Naše konzorcium v projekte Erasmus+ sa zameriava na to, aby prinieslo túto prax pre čitateľov s ťažkosťami, v krajinách s menej frekventovanými jazykmi.

Silné konzorcium pre otváranie nových možností

Na projekte spolupracuje šesť partnerov z piatich krajín – Slovensko, Severné Macedónsko, Švajčiarsko, Litva a Lotyšsko - ktorí spoločne realizujú projekt strategického partnerstva škôl v rámci programu Erasmus+. Audio učebnice - pomoc pre študentov s poruchami čítania a ich učiteľov (ref. Č. 2020-1-LV01-KA201-077533).

Partnerskými organizáciami sú Stredná priemyselná škola elektrotechnická (Slovensko), ZDRUŽENJE NA GRAGANI KREATOR KUMANOVO (Republika Severné Macedónsko), Skaistgirio gimnazija a Lietuvos akluju boblioteka (obe Litva), Daisy Consortium (Švajčiarsko) a Lotyšská asociácia dyslexie (vedúci partner projektu).

Právo na úspech v spoločnosti

Dohovor o právach ľudí so zdravotným znevýhodnením definuje dostupnosť ako základné právo. Jeho signatárske krajiny musia študentom bez ohľadu na ich znevýhodnenie zabezpečiť prístup k potrebným materiálom, aby mali rovnaké šance vo vzdelávaní i v živote, ako ich rovesníci. Okolo 20 % populácie študentov má problémy s vnímaním tlačeného textu, väčšina z nich predstavuje študentov s poruchami čítania a 1% zrakovo postihnutých. Zabezpečenie prístupu k študijným materiálom nie je len právom, ktoré napomáha  inklúzii ľudí s poruchami vnímania tlačeného textu, ale tiež uvoľňuje intelektuálny potenciál, ktorý pomáha študentom napredovať a byť platnými členmi spoločnosti, keďže sú rovnako inteligentní ako tí , ktorí tento problém nemajú. Človek, ktorému sa v škole dostáva efektívnej pomoci sa stáva plnohodnotným členom spoločnosti a napomáha napredovaniu v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Príkladom sú velikáni s poruchou čítania (dyslexiou) ako sú Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Steve Jobs, Stephen Spielberg, Agatha Kristie a mnohí ďalší.

Učiť sa vytvárať prístupné materiály

Keďže kľúčové akademické schopnosti maximalizujú intelektuálny a tvorivý potenciál študentov s poruchami vnímania tlačeného textu, tento projekt dáva školám, verejným inštitúciám a neziskovým organizáciám spôsobilosť vytvárať a využívať prístupné učebnice a ostatné študijné materiály použitím metodológie Daisy. Táto integruje tlačený text so zvukovou nahrávkou – použitím ľudského hlasu alebo automatického prevodu textu na reč. Študenti tak majú možnosť manipulovať s tlačeným textom – zväčšiť ho, zmeniť typ a veľkosť písma, sledovať text v režime karaoke (simultánne  počúvať a sledovať text) ako aj prechádzať text pri hľadaní potrebných informácií.
 

Štyri ciele ako priniesť prístupnosť audio učebníc do tried v krajinách s menej frekventovanými jazykmi

Náš projekt má 4 ciele:                     

  1. vytvoriť manuál pre tvorbu učebníc pomocou metodológie Daisy (učebníc Daisy) a vyškoliť pre tvorbu učebníc 150 ľudí
  2. vytvoriť 12-15 Daisy učebníc (chránených autorskými právami) a 20-30 študijných materiálov ( bez autorských práv)
  3. vytvorenie platformy pre bezpečné ukladanie týchto učebníc v súlade s Marakéšskym dohovorom, podľa ktorého tieto materiály môžu byť dostupné len opraveným študentom
  4. šíriť overené postupy pri použití audio učebníc a ostatných prístupných študijných materiálov v triedach