Header image

Tak ako po minulé roky sa aj v tomto školskom roku naši študenti zúčastnili zahraničných pracov¬ných stáží. Tentoraz zavítali ôsmi z nich do belgického Gentu a druhá osemčlenná skupina využila pohostinnosť stovežatej českej Prahy. Obidve stáže študentov sa podarilo uskutočniť vďaka projektu „Mladí elektrikári v elektrotechnickom priemysle“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Leonardo da Vinci, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej komisie formou grantu od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu. Nemalá vďaka patrí aj našim partnerským školám EDUGO Campus Glorieux z Oostakeru a SPŠ elektrotechnickej z Prahy 10, ktoré nám výraznou mierou pomohli zabezpečiť prax pre našich 16 študentov, čo je v dnešnej dobe krízy a nedostatku práce chvályhodné.


Projekt „Mladí elektrikári v elektrotechnickom priemysle“ (v angličtine YoungElectricians in Electro-TechnicsIndustry, skratka YEETI) bol zameraný na prax študentov v zahraničných firmách, kde mohli aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti i praktické zručnosti v podmienkach reálneho podniku. Zároveň si mohli osvojiť nové poznatky a postupy a zlepšiť si svoje jazykové zručnosti a osobnostné vlastnosti ako samostatnosť, flexibilita, rešpektovanie iných názorov a iné.

V čase od 28. februára do 15. marca tohto roku „praxovali“ 4 študenti zo študijného odboru elektrotechnika a 4 študenti zo študijného odboru technické lýceum spolu v 7 firmách v meste Gent a jeho okolí. Jakub pracoval vo veľkom servisnom centre pre audiotechniku, kde pomáhal opravovať rôzne mixážne pulty, audiosústavy, zosilňovače či inú techniku. Róbert zasa pracoval v počítačovej predajni, kde sa venoval príprave nových počítačov pre belgických zákazníkov a tiež servisu výpočtovej techniky. Vlado pracoval pre veľkého telekomunikačného operátora, kde pomáhal s inštaláciou a servisom internetových prípojok pre koncových zákazníkov. Marek a Miro zasa vykonávali prax vo vzdelávacom IT inštitúte, kde sa venovali práci s mikropočítačom a jeho perifériami pri konštruovaní rôznych vstavaných systémov. Martin sa pre zmenu venoval analýze, spracovaniu a reprezentácii dát z výskumných projektov miestnej firmy. Filip pracoval v prevádzke potravinárskej firmy na oddelení údržby elektrických zariadení, kde zabezpečoval spolu so svojimi kolegami bezproblémový chod výrobných liniek a automatov. Podobnú servisnú činnosť výrobných automatizovaných liniek vykonával aj Rišo, ktorý pracoval vo firme na výrobu automobilov. Okrem pracovných činností chalani aj so svojim sprevádzajúcim učiteľom navštívili miestny prístav, centrum mesta a vybrali sa aj na cestu po krásach flámskej časti Belgicka, v rámci ktorej si pozreli mestá Bruggy, Oostende či Antverpy.

Podobnú dvojtýždňovú stáž v troch pražských firmách v období od 7. marca do 21. marca absolvovali tiež 4 študenti „elektrotechniky“ a 4 študenti „technického lýcea“. Dvaja Milanovia, Matej a Juraj pracovali počas stáže vo vydavateľstve, ktoré sa špecializuje na technickú literatúru, kde využívali informačné technológie pre tvorbu a úpravu rôznych informácií do technickej literatúry a jej prezentácie na webovom sídle vydavateľstva. Juraj a Stano pracovali vo firme, ktorá sa zaoberá predajom mobilných telefónov a tvorbe softvéru pre tieto telefóny, PDA a satelitné navigácie. V tejto firme sa spomínaní študenti zaoberali prácou s databázami a grafickej úprave informácií určených pre prezentáciu firemných produktov. Ostatní dvaja žiaci – Patrik a Martin boli na stáži vo firme, ktorá sa zaoberá automatizáciou. Vyskúšali si praktické zapojenia PLC automatov s rôznymi druhmi senzorov a elektrickou inštaláciou. Študenti sa tiež zúčastnili na výstave elektrotechniky, kde pomáhali prezentovať produkty firmy. Počas víkendov a voľného času chalani spolu so sprevádzajúcou učiteľkou navštívili divadelné predstavenie v Národnom divadle, zašportovali si v telocvični, či plavárni a obzreli si mnoho múzeí i kultúrnych pamiatok, ktoré Praha a jej okolie ponúkajú.

Všetci študenti boli do realizácie projektu vyberaní na základe ich doterajších študijných výsledkov, ale aj výberového stretnutia, ktoré pozostávalo z ústnej a písomnej časti, kde mali prezentovať sami seba a svoje jazykové zručnosti. Tento výber šikovných a komunikatívnych študentov sa prejavil aj na veľmi pozitívnom hodnotení zo strany firiem i partnerských škôl. Naši študenti sú vždy považovaní za veľmi šikovných, rozhľadených a komunikatívnych ľudí, ktorí nebudú mať problém s nájdením si vhodného zamestnania vo svojom odbore.

Veríme, že aj v ďalšom rozpočtovom období Európskej únie na roky 2014 – 2020 sa nájdu zdroje pre financovanie takýchto študentských stáží, nakoľko sú pre našich žiakov veľmi prínosné po jazykovej i odbornej stránke. Tieto stáže tiež prezentujú našich žiakov, školu, mesto, región i štát v pozitívnom svetle, čo môže mať v budúcnosti pozitívny dopad na zamestnateľnosť našich občanov v zahraničí.

Ing. Michal Copko
školský koordinátor projektov LdV