Header image

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do vyučovania certifikovaného programu  medzinárodnej organizácie Junior achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť  (JA – SR) Etika v podnikaní. Program spĺňa kritéria nadštandardného vzdelávania stredoškolskej mládeže, je  financovaný významnými spoločnosťami zo súkromného sektora a z grantov medzinárodných a slovenských nadácií.

Charakteristika programu
Vzdelávací program Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a  podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov. Globálny etický program  je pre stredoškolákov atraktívny  svojou internetovou podobou a možnosťou prostredníctvom internetových komunikačných aktivít podeliť sa o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách so študentmi na celom Slovensku, pretože program prebieha simultánne v tom istom čase vo všetkých zúčastnených školách.

  • program využíva e-learningové techniky vzdelávania,
  • v tomto školskom roku sa v našej škole vyučuje vo 4. ročníku
  • vyučovanie sa realizuje formou časovo ohraničených učebných modulov,
  • má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné,
  • úspešné zvládnutie programu končí udelením Certifikátu Junior achievement
  • program plánujeme vyučovať aj v budúcnosti, ako súčasť ekonomických predmetov