Header image
V školskom roku 2009/2010 realizujeme s podporou Národnej agentúry LLP v rámci podprogramu Leonardo da Vinci mobilitný projekt pre našich študentov s názvom Improvement of Qualification for Electrotechnics Students  - IQES.
Do projektu budú zapojení 12 študenti z druhého a tretieho ročníka našej školy a 4 sprevádzajúce osoby – pedagogickí zamestnanci.
Vďaka projektu umožníme týmto študentom absolvovať súvislú trojtýždňovú odbornú prax a rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podnikov a firiem. Na našej škole je odbor Elektrotechnika preto sú potreby tohto projektu zamerané na prácu v oblasti elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií. Novinkou v tomto projekte je prenos skúseností zo zahraničnej partnerskej školy na našu. Prenos bude realizovaný prostredníctvom študentov, ktorí pripravia edukačné prezentácie zo svojich pracovísk využiteľné na predmetoch vyučovaných na našej škole.

Ciele projektu:
1. Umožniť študentom prácu v takých podnikoch a firmách, kde budú mať možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi a pracovať s najnovšími technológiami z odboru elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií.
2. Motivovať študentov k zdokonaľovaniu sa v jazykovej a odbornej príprave, najmä v odborných predmetoch využívajúcich IKT.
3. Odborná terminológia v jazykoch EU, samotné zdokonalenie jazykových zručností, zvýšiť flexibilitu študentov na trhu práce a vychovávať študentov k samostatnosti.
4. Prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi v Slovinsku a Fínsku a posilniť vzájomnú reciprocitu pri realizácii projektov.
5. Prenos skúseností z výučby na zahraničnej partnerskej škole do predmetov Prax, Automatizácia, Počítačové systémy a Elektronika formou prípravy edukačných prezentácií využiteľných na spomínaných predmetoch.


Partneri: ITÄ Lappin Ammatiopisto, Lepistontie 1, Kemijärvi, Fínsko
Šolski Center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, Ptuj, Slovinsko

Realizácia mobilít:
Fínsko 08.04.2010 - 30.04.2010
Slovinsko 09.03.2010 - 30.03.2010