Header image

Cieľová skupina: 7 učiteľov odborných elektrotechnických predmetov s dobrou znalosťou IKT

Potreby: Projekt reaguje na potrebu zvyšovať kvalitu a atraktívnosť odborného elektrotechnického vzdelávania a prípravy a rozvíjať spoluprácu medzi školami na medzinárodnej úrovni formou medziškolských aktivít. K tomu je nevyhnutné umožniť našim učiteľom sústavne rásť po odbornej stránke v rámci celoživotného vzdelávania a získavať nové skúsenosti od svojich kolegov v zahraničí, ktorí majú mnohokrát väčšie technické možnosti v porovnaní s našimi školami. Školy v partnerských krajinách majú tiež častokrát iný prístup k vyučovaniu i k študentom, čo môže obohatiť našich učiteľov o nové skúsenosti. Zaujímali sme sa o spôsob výučby predmetov so zameraním na elektrotechniku a IKT a prenos nových metód výučby i obsahu do kurikúl našej školy. V rámci posilňovania euroobčianstva i medzinárodnej spolupráce sme sa zamerali na študentskú spoluprácu formou spoločných projektov a súťaží, ktoré boli dohodnuté s príslušnými učiteľmi jednotlivých predmetov v partnerských krajinách.

Hlavné ciele:
1.) Prehĺbenie a výmena praktických skúseností a poznatkov z vyučovania odborných elektrotechnických predmetov a predmetov zameraných na IKT formou osobnej účasti na hodinách a konzultáciami s vyučujúcimi rovnakých alebo príbuzných predmetov v partnerskej škole. Zamerali sme sa hlavne na predmety Elektronika, Automatizácia, Priemyselná informatika, Výpočtová technika, Elektrotechnická spôsobilosť a Prax.
2.) Tvorba učebných materiálov (prezentácií resp. pracovných zošitov) pre žiakov našej školy na základe poznatkov získaných z náčuvov a praktických činností v školských laboratóriách.
3.) Rozvoj medzinárodných medziškolských vzťahov formou dohody a neskoršej organizácii spoločných odborných technických projektov (nie mobilít) resp. súťaží pre žiakov našej a partnerskej školy.

Projektové výstupy:
1.) Príprava didaktických materiálov – každý učiteľ vypracoval aspoň jednu prezentáciu resp. pracovný list pre svoj predmet z poznatkov získaných v partnerskej krajine. Didaktické materiály budú poskytnuté na stránke školy i prostredníctvom ADAM portálu pre ostatné školy.
2.) Dohodli sme sa na realizácii a podmienkach žiackych projektov resp. súťaží, kde budú v jednom tíme spolupracovať žiaci s rôznych partnerských škôl.

Realizácia:
1.) Česká republika – dĺžka mobility 1 týždeň - 2 učitelia, dátum mobility 2.týždeň v októbri 2011
2.) Poľsko – dĺžka mobility 1 týždeň - 2 učitelia, dátum mobility 2.týždeň v novembri 2011
3.) Fínsko – dĺžka mobility 1 týždeň - 3 učitelia, dátum mobility 4.týždeň v marci 2012