Header image

   

           

 

Žiaci košickej elektropriemyslovky na Komenského ulici si mohli vyskúšať, aké je to pracovať v zahraničí. Stačilo len nabrať odvahu a podať prihlášku na mobilitný projekt. S finančnou podporou Európskej únie sa vybrali na trojtýždňovú prax do Portugalska, Nemecka, Lotyšska, Slovinska a Čiech.

Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, športu a mládeže v Európe s odhadovaným rozpočtom 26 miliárd eur. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach sa doň zapojila ešte v roku 2020 podaním projektu s názvom „Cesta otvorená rastu vedomostí a zručností“ (Way Opened to Raising Knowledge and Skills). Plán vyslať žiakov do zahraničia však skrížila pandémia COVID-19 a tak z pôvodného plánu zrealizovať projekt v školskom roku 2020/21 sa cesty žiakov začali až v roku 2022.

Do projektu sa prihlásilo približne 80 z viac ako 800 žiakov školy z oboch študijných odborov – elektrotechnika i informačné a sieťové technológie. Zbieranie nových skúseností a zručností sa začalo už pri výbere žiakov, keďže mnohí z nich zažili po prvýkrát „pracovný pohovor“, kde mali predstaviť svoje slabé a silné stránky, predviesť svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku a presvedčiť výberovú komisiu, že práve oni sú tí praví, ktorí by sa mali tejto zaujímavej stáže zúčastniť.

Vybraných 30 žiakov sa napokon prebojovalo až do finálneho výberu, kde podpisom zmluvy o pridelení grantu získali od Európskej únie finančný príspevok na pokrytie väčšiny ich výdavkov v zahraničí. Vzhľadom na to, že EÚ poskytuje školám a účastníkom 80% financií počas realizácie projektu a zvyšných 20% až po jeho úspešnom ukončení, pomohol škole predfinancovať túto čiastku jej zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj.

Žiaci boli na základe ich preferencií, odborného profilu a komunikačných zručností rozdelení do šesťčlenných skupín v 5 krajinách. V Lotyšsku, Slovinsku a Čechách pomohla s výberom správnych firiem zahraničná partnerská škola, v Portugalsku a Nemecku zasa prácu zabezpečila sprostredkovateľská agentúra. Žiaci pracovali na pracoviskách zameraných na oblasť elektrotechniky, elektroniky, informačných a komunikačných technológií. Prešli si všetkými procesmi, ktoré zažíva nováčik v každej firme od rôznych školení o bezpečnosti pri práci, cez spoznávanie kolektívu a pracovných postupov až po hodnotenie vykonanej práce.

Práve hodnotenie bolo v tomto projekte špecifické tým, že sa riadilo Európskym systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu so skratkou ECVET.  Tento systém je iniciatíva Európskej únie, ktorej cieľom je pomôcť občanom európskych krajín ľahšie získavať a porovnávať odborné kvalifikácie (certifikáty, diplomy), a tým podporovať pracovnú mobilitu a celoživotné vzdelávanie. Práca žiakov bola hodnotená podľa presne stanovených kritérií, ktoré boli špecifické pre jednotlivé firmy a súviseli s kvalifikáciou, na ktorú sa žiaci počas ich štúdia na škole pripravujú. Pridelení tútori vo firmách tak prácu žiakov ohodnotili bodmi, na základe ktorých žiaci získali po návrate známky. Stáž im bola uznaná ako absolvovanie povinnej praxe, ktorú musia žiaci absolvovať počas školského roka.

I keď je primárnym cieľom projektu jeho pracovná časť, nemenej dôležitou súčasťou sú aj rôzne sociálne a komunikačné zručnosti, keďže žiaci sú často na pracoviskách sami a musia sa vedieť dorozumieť, riešiť problémy, vedieť konať samostatne, začleniť sa do tímu, či posudzovať dopady svojich rozhodnutí na seba a okolie. V slovenskom vzdelávaní sú práve tieto zručnosti v úzadí, no v reálnom i pracovnom živote sú práve ony tým, čo nám pomáha nielen prežiť ale aj rásť.

Bolo by na škodu, ak by si pri ceste do zahraničia človek vo svojom voľnom čase nepozrel zaujímavé miesta v danej krajine. Žiaci spolu s ich sprevádzajúcimi učiteľmi počas víkendov navštívili nielen hlavné mestá v jednotlivých štátoch ale aj rôzne múzeá, pamätihodnosti a atrakcie. Počas popoludní zasa, spolu so svojimi rovesníkmi z partnerských škôl a inštitúcií absolvovali športové a zábavné aktivity, ktoré boli začiatkom nových kamarátstiev ale aj posilnili európske občianstvo. Tešíme sa, že s podporou EÚ je naša krajina bohatšia o 30 mladých ľudí lepšie pripravených na prácu a život v európskom spoločenstve.

                  

Účastníci stáže sa vyjadrili, že mobilita bola veľmi zaujímavá tak v pracovnej oblasti ako aj z hľadiska voľnočasových aktivít. Všetci žiaci sa zhodli, že by sa stáže, ak by to bolo možné, opätovne zúčastnili a odporučili by ju aj ostatným spolužiakom.

Žiaci, ktorí stihli absolvovať stáž do termínu DOD na našej škole, prezentovali svoje postrehy a poznatky pred záujemcami zo ZŠ o štúdium na našej škole, ich rodičmi, či výchovnými poradcami, čo je tak isto vzácna skúsenosť.

Každý si priniesol nové a zároveň odlišné poznatky a skúsenosti.

Účastníci v Českej republike pracovali na dvoch rôznych pracoviskách: 

Pracovisko SPŠE Havířov - práca pre žiakov so zameraním IT - práca s programami z balíčka LibreOffice, práca so softvérom slúžiacim na kontrolu pamäťových médií, inštalácia OS Windows 10 a Linux (Sparky Linux), správa počítačov s OS Windows 10, práca so skriptami na vyhľadávanie zariadení v sieti, hromadná administrácia zariadení v učebniach, diagnostika a softvérová oprava mediálnych zariadení, návrh prototypu počítačovej siete, krimpovanie sieťových káblov, zapojenie zariadení do siete, detekcia zariadení v sieti.

Pracovisko vo firme Katek - práca pre žiakov so zameraním na Elektrotechniku - získanie nových zručností, oboznámenie sa s chodom firmy, oboznámenie sa s osadzovacími technológiami elektronických súčiastok na plošné spoje a ich diagnostikou, zoznámenie sa s výrobnou linkou pre nabíjacie adaptéry (Porsche,Audi,Bentley), údržba strojov, práca s AOI (automatická optická inšpekcia). Práca s Arduinom, naprogramovanie činnosti LED, metrológia, elektronické testy. V neposlednom rade žiaci mali možnosť nahliadnuť do chodu úspešnej firmy KATEK.

 

Účastníci stáže v Portugalsku mali možnosť pracovať na rôznych pracoviskách podľa zamerania v reálnych firmách v reálnych podmienkach. V Portugalsku absolvovali stáž štyria žiaci so zameraním na Elektrotechniku a dvaja žiaci so zameraním na IT.

Pracovisko vo firme MOTORLINE ELECTROCELOS - práca pre 2 žiakov so zameraním na Elektrotechniku - osadzovanie súčiastok na plošné spoje, diagnostika elektronických súčiastok a elektronických obvodov, získanie nových zručností, oboznámenie sa s chodom firmy a novými zariadeniami vo firme, oboznámenie sa s osadzovacími technológiami elektronických súčiastok na plošné spoje a ich diagnostikou.

Pracovisko vo firme Telecomunicações TSN - práca pre 2 žiakov so zameraním na Elektrotechniku a 2 žiaci so zameraním na IT - účastníci pracovali na inštalácii telekomunikačných systémov na poliklinike, inštalácii a zapájaní firemných kamier a následnému pripojeniu k mikropočítaču, žiaci v tejto firme pracovali cca polovicu času stáže, pretože pre značne nezodpovedný prístup ich mentora, koordinátor a sprevádzajúca osoba v jednej osobe zabezpečila po konzultácii s partnerom zmenu pracoviska na firmu FerreiroLux, kde žiaci pracovali s elektrotechnickými výrobkami do konca stáže.  

 

Účastníci stáže v Slovinsku pracovali vo firme HAKL IT company v Murskej Sobote. V Slovinsku mobilitu absolvovali žiaci so zameraním na IT - administrácia Windows Servera, zapájanie káblov, práca s LAN a WLAN, nastavenie Mikrotiku, vytváranie služieb na serveri a ich distribúcia prostredníctvom lokálnej siete, štúdium materiálov a odbornej dokumentácie v anglickom jazyku.

 

Účastníci stáže v Lotyšsku pracovali na troch rôznych pracoviskách podľa zamerania nasledovne: 4 žiaci so zameraním na Elektrotechniku a 2 žiaci so zameraním na IT.

Pracovisko Elnetworks Liepāja - 2 žiaci so zameraním na Elektrotechniku získali reálne skúsenosti v praxi pri montáži a demontáži káblov pre svetelné rozvody, pri montáži solárnych panelov na strechu.

Pracovisko SIA Kesto Liepāja - 2 žiaci so zameraním na Elektrotechniku získali reálne skúsenosti v praxi pri elektroinštalácii zásuviek a rozvádzačov, testovaní vodičov pre zásuvky a osvetlenie, nastavení ističov v krabiciach, diagnostike svetelných a zásuvkových obvodov.

Pracovisko Maritime College Liepāja - 2 žiaci so zameraním na IT mali možnosť nahliadnuť do práce na Univerzite v rámci IT zabezpečenia - zostavenie použiteľného počítača z jednotlivých komponentov, konfigurácia multimediálneho dataprojektora, inštalácia systému Windows 10 na zostavený počítač, pretvorenie webovej stránky školy, štúdium dokumentácie v AJ, vytváranie komponentov, kariet a kontaktov vo VUE.js, vytváranie Laravel API, skúmanie šablóny SQL databázy, vytváranie skladateľných komponentov, pripojenie frontendu k API.

 

Stáže v Nemecku sa zúčastnili 3 žiaci so zameraním na Elektrotechniku a 3 žiaci so zameraním na IT. Obidve pracoviská sa nachádzali priamo v areáli organizácie  VITALIS. Chlapci elektrikári pracovali na elektroinštaláciách, realizovali osvetľovacie okruhy a navrhovali elektroinštalačné schémy pomocou softvéru EasyEDA. Žiaci so zameraním na IT absolvovali kurz HTML, CSS, JS, pracovali s vývojom webových aplikácií, IoT, konfigurovali a spravovali systém Loxone, vykonali základné sieťovanie a konfiguráciu IP bezpečnostných kamier.

 

Autori: M. Copko, I. Kolembusová