Header image

Elektronická cenovka (SK-SI) - elektronická cenovka v súčasnom stave zobrazuje názov tovaru, cenu, cenu za MJ a daň, pričom tieto údaje sú napevno naprogramované do mikropočítača. V ďalšej fáze bude doprogramovaná časť kódu, v ktorej bude realizované sťahovanie údajov, ktoré majú byť na cenovke cez počítačovú sieť.

Systém na hodnotenie školských obedov (SK-SI)  - systém sa skladá z dvoch častí - elektronickej a softvérovej. Softvérová časť vo forme webovej aplikácie, ktorú má na starosti slovenský žiak je hotová na 90%, pričom ďalším krokom je doplnenie hardvérovej časti zo strany slovinských žiakov a následná realizácia komunikácie medzi hardvérom a webovou častou projektu.

Programovateľný robot  (SK-SI) - žiaci vytvorili elektromechanickú časť robota - tj. motor, kolesá a elektroniku pre riadenie pohybu motora. Zároveň rozbehli práce na časti, prostredníctvom ktorej bude možné robota programovať prostredníctvom farebných blokov.

Robot na maľovanie veľkonočných vajec (SK-PL) - žiaci vytvorili elektromechanickú časť robota,  ktorá je plne funkčná, v ďalšej fáze bude doprogramovaná časť kódu, v ktorej bude realizovaná možnosť výberu grafiky, ktorá bude použitá pri nanášaní obrázka na veľkonočné vajce.

Lixie hodiny (SK-PL) - celá časť osadzovania plošného spoja je hotová, v pláne je pridať  dátum a teplotu, pripravuje sa podstavec pre osadenie číslic. Prepojenie s riadiacou programovacou jednotkou bolo otestované počas mobility košických žiakov v Poľsku.

Slovné hodiny (SK-PL) - žiaci vytvorili fyzickú časť hodín - tj. dosky hodín v oboch jazykoch (SK, PL) a otestovali funkčnosť elektronickej časti z hľadiska rozsvecovania LED diód pod jednotlivými slovami na slovných hodinách. Momentálne žiaci pracujú s RTC modulom pre uchovávanie času aj po odpojení hodín. V ďalšej fáze bude doplnená synchronizáciu času  cez internetové pripojenie.

Dopravníkový pás s možnosťou triedenia výrobkov (SK-CZ) - triedička je v podstate celá navrhnutá, vytlačené jednotlivé diely na 3D tlačiarni a skoro celá poskladaná - chýbajú boxy na elektroniku (tlačidlá; kabeláž a konektory), kontajnery a ešte jeden diel. Až po navrhnutí, vytlačení a osadení týchto dielov budeme zapájať elektroniku. Zároveň máme z každého druhu produktu už minimálne jeden kus. Všetko ide zatiaľ podľa plánu a problémy sú len s podávačom, ktoré však veríme, čoskoro vyriešime.

Voltmeter s webovým výstupom  (SK-CZ)- projekt voltmetra so zberom dát cez internet je hotový približne na 75%. Z hľadiska elektronickej časti vytvoril český študent 1 kanál z celkového počtu 4, na ktorom počas krátkodobej vzdelávacej aktivite študenti otestovali funkčnosť merania a odosielania dát do databázy. Webová časť momentálne ukladá dáta do databázy a umožňuje zobrazovať grafy spolu pre jednotlivé merania odoslané do databázy. Pri ďalšom stretnutí študenti doplnia zvyšné kanály a grafy, ktoré budú môcť zobrazovať prenosové napäťové charakteristiky.

RFID system pre požičiavanie kľúčov z vrátnice (SK-HU) - Krátkodobá vzdelávacia aktivita sa ešte neuskutočnila. Náš žiak má momentálne navrhnutú databázu spolu s formulármi pre ukladanie zamestnancov a RFID tagov kľúčov. Má taktiež navrhnuté jednotlivé režimy čítačky (výpožička, vratka, zadanie nového kľúča). Maďarský študent pracuje na čítačke. Pri stretnutí by mali otestovať funkčnosť čítačky a zobrazovacej jednotky v spolupráci s databázou zamestnancov a kľúčov.

Generátor signálov (SK-CZ) – zrealizované je zapojenie klávesnice, rotačného enkódera a LCD displeja 2*16 znakov s Arduinom Mega 2560, program pre Arduino na ovládanie DDS generátora, odskúšaný je program v spojení s českou stranou realizovaným generátorom DDS – funkčné. Potrebné je navrhnúť-realizovať "shield" pre Arduino s pripojením na klávesnicu, enkóder, LCD displej a DDS generátor konektormi, vytvoriť - realizovať krabičku na kompletné zariadenie, tvorba dokumentácie.

Voltmeter s hlasovým výstupom (SK-HU)  – zrealizovaný je vstupný diel  voltmetra, A/D prevodník 0-4,096V, odskúšanie komunikácie Adruina s hlasovým modulom, odskúšanie koncepcie pripojenia prevodníka A/D na Arduino, nahranie/tvorba slovenských čísloviek, odskúšanie algoritmu výberu hlasových vzoriek na základe zdigitalizovanej hodnoty vstupného napätia v Arduine. Potrebné je v spolupráci s maďarskou stranou vytvoriť komunikačný protokol medzi prevodníkom napätia a maďarskou stranou navrhnutým systémom hlasového výstupu, spojiť obe systémy do jedného, odskúšať, nahrať-digitalizovať anglické číslovky, vytvoriť krabičku na zariadenie, tvorba dokumentácie.

LED kocka s programovateľným obrazom (SK-HU)  – projekt je zostavený zatiaľ na nepájivom poli, zložený z lediek 3x3x3. Schému si navrhol žiak sám a zároveň našiel na internete jednoduchšiu, s menším počtom súčiastok, ktorú  chce zrealizovať. Potrebná je už len konštrukcia a samozrejme program, na ktorom budú žiaci pracovať počas mobility.

Stav projektov je platný k dátumu: 7. január 2019