Header image

        Naša škola sa stala v uplynulých dňoch jednou z desiatich škôl, ktoré získali do dlhodobého prenájmu 3 robotické sady vďaka zapojeniu sa do výzvy INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov pre východnú oblasť.  Projekt v celkovej hodnote takmer 44 000 EUR realizovalo košické IT Valley v spolupráci s maďarským partnerom Draken z Nyíregyházy v rámci pilotnej výzvy, ktorú vyhlásila organizácia Košického samosprávneho kraja - EZÚS Via Carpatia.

        Vzhľadom na to, že sa na našej škole aktívne venujeme práci s robotmi, znamená to pre našu školu veľký prínos pri zvýšení komfortu, ktorým si môžu naši žiaci osvojovať a rozširovať vedomosti v oblasti programovania hravou formou.

        Na našej škole plánujeme využiť spomínané robotické sady nielen v rámci predmetu Robotika, ktorý sa na našej škole učí v 1. a 2. ročníku, ale aj v rámci krúžkovej činnosti, či pri činnostiach vykonávaných v spolupráci so základnými školami.

        Veríme, že aj vďaka takýmto projektom môžeme prispieť v budúcnosti k zvyšovaniu počtu kvalifikovaných odborníkov