Header image

VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky: Oprava interiéru učební 1. a 2. poschodie

Druh zákazky: Stavebné práce

Dátum zverejnenia: 28.10.2020

Zoznam prílohovej časti:

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha 1 – Návrh na plnenie súťažných kritérií
Príloha 2 – Špecifikácia
Príloha 3 – Informácia o subdodávateľoch
Príloha 4 – Návrh zmluvy o dielo

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy