Header image

Základné informácie o odbore:

Názov odboru: Elektrotechnika (ELE)
Kód odboru: 2675M00
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Ukončenie štúdia: maturitná skúška
Stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A)
Počet žiakov prijímaných pre rok 2022/23: 60  (info z MŠVVaŠ SR)

Prečo máme odbor Elektrotechnika?

Od roku 1967, kedy bola naša škola založená, niesla názov elektrotechnická. Odbor Elektrotechnika je na našej škole už viac ako 50 rokov a za ten čas sme získali množstvo skúseností ako elektrotechniku učiť, čo si vyžaduje priemyselná prax a aké vedomosti a zručnosti by sme mali odovzdať našim absolventom. Dlhé roky sme sa sústredili na 4 nosné oblasti elektrotechniky a to oblasť elektroenergetiky, telekomunikačnej techniky, automatizácie a počítačových systémov. Postupom času sme požiadavkami priemyslu a rozhodnutím zriaďovateľa ostali pri dvoch nosných zameraniach na elektroenergetiku a priemyselnú informatiku (automatizáciu), pričom uvažujeme aj o zaradení zamerania na autoelektroniku.  

S kým spolupracujeme pri výučbe?

Dlhodobú spoluprácu máme nadviazanú so spoločnosťami Festo, Siemens a ABB v oblasti priemyselnej informatiky, VSE a U.S.Steel Košice  v oblasti elektroenergetiky a tiež Auto Gabriel a Marco Cars v oblasti autoelektroniky. Významným spôsobom prispieva k skvalitňovaniu vzdelávania našich žiakov aj susediaca Technická Univerzita v Košiciach. Naši študenti môžu využiť možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§21). 

Ako u nás učíme Elektrotechniku?

Prvé tri ročníky majú všetci žiaci v odbore elektrotechnika rovnaké. Počas týchto troch rokov získajú okrem poznatkov zo všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetov aj odborné poznatky z oblasti elektrotechniky, elektroniky, elektrotechnológie, telekomunikácií, automatizácie, či silnoprúdových zariadení doplnené o praktické cvičenia a merania. Okrem elektrotechnických predmetov majú aj ďalšie odborné predmety zamerané na robotiku, technickú grafiku, vektorovú a rastrovú grafiku, 3D tlač, spracovanie informácií, tvorbu webstránok a programovanie mikropočítačov v jazyku C.  Na konci tretieho ročníka si študenti môžu vybrať jedno z dvoch ponúknutých zameraní - Elektroenergetika alebo Priemyselná informatika. Žiaci neprestupujú po výbere zamerania do inej triedy, avšak niektoré predmety majú v rozvrhu iné ako ich spolužiaci z druhého zamerania. 

Čo sa naučí žiak, ktorý si vyberie zameranie na Elektroenergetiku?

Zameranie Elektroenergetika je vhodné pre žiakov, ktorých zaujíma spôsob výroby, distribúcie a efektívnej spotreby elektrickej energie. Je vhodné pre tých, čo sa zaujímajú o obnoviteľné zdroje energie, spôsoby uchovávania energie z týchto zdrojov, či o elektromobilitu. Títo žiaci sa v štvrtom ročníku budú vzdelávať v predmetoch elektroenergetika, aplikovaná elektronika a elektrické stroje a prístroje. Po ukončení štúdia môžu títo žiaci pokračovať na vysokej škole, alebo sa zamestnať v spoločnostiach, ktoré sa venujú výrobe a distribúcii elektrickej energie, či v prevádzkach kde fungujú elektrické stroje a pohony. Ak vás toto zameranie zaujalo, môžete si o jeho výučbe prečítať viac.

Čo sa naučí žiak, ktorý si vyberie zameranie na Priemyselnú informatiku?

V minulosti bolo toto zameranie známe ako Automatizácia, no postupom času sa zmenilo na Priemyselnú informatiku. Je vhodné pre žiakov, ktorých baví robotika, zjednodušovanie a automatizovanie výrobných procesov, programovanie rôznych strojov a riadenie.  Títo žiaci budú mať vo štvrtom ročníku predmety priemyselná informatika, aplikovaná elektronika a sieťové technológie. Po ukončení štúdia môžu žiaci z tohoto zamerania pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo sa zamestnať napríklad ako PLC programátori, programátori robotov, technici riadiacich systémov, pracovníci v oblasti merania a regulácie a podobne. Ak vás toto zameranie zaujalo, môžete si o jeho výučbe prečítať viac.    

A čo ostatné predmety?

Tak ako na ostatných stredných školách aj u nás sa žiaci vzdelávajú v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov ako sú slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, telesná a športová výchova a v cudzích jazykoch, kde v rámci odboru elektrotechnika žiaci študujú anglický jazyk. Z prírodovedných predmetov žiaci získavajú poznatky z fyziky a matematiky, pričom matematiku majú vo všetkých štyroch ročníkoch s možnosťou voľby cvičení navyše vo štvrtom ročníku.

Kompletný prehľad predmetov si môžete pozrieť v učebnom pláne.

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy