Header image

Školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 študuje v škole 803 žiakov v 28 triedach (údaj k 8. 9. 2017), z toho sú 3 triedy (74 žiakov) vyššieho odborného pomaturitného štúdia, ktoré poskytujeme v spolupráci s T-SYSTEMS. Časť praktickej výučby v pomaturitnom štúdiu zabezpečujú odborníci z T-SYSTEMS. V škole, ktorej súčasťou je aj školský internát a školská jedáleň pracuje 100 interných zamestnancov.

V školskom internáte je v tomto školskom roku ubytovaných 153 žiakov. Školská jedáleň pripravuje raňajky, obedy a večere pre žiakov našej školy, ale aj pre žiakov z iných stredných škôl. Denne sa tu pripraví do 153 raňajok a večerí až 600 obedov.

Vedenie školy pracuje v školskom roku 2017/2018 v tomto zložení:

  • Ing. Štefan KRIŠTÍN (riaditeľ školy, školského internátu a školskej jedálne),
  • PhDr. Amália HAVRILOVÁ (zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie a prírodovedné predmety),
  • Ing. Soňa KREMPASKÁ (zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety),
  • Ing. Milan SCHVARZBACHER, MBA (zástupca riaditeľa školy pre ekonomickú a technickú činnosť),
  • Ing. Zoltán TÓTH (zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a COV). 
 
Predstavenie školy:
 
Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v dvoch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika 3918 M Technické lýceum, čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“
Tento odbor je určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania.
 
V školskom roku 2013/2014 sme otvorili v úzkej spolupráci so spoločnosťou T-SYSTEMS SLOVAKIA 3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2695 Q Počítačové systémy. Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 bolo prijatých 29 uchádzačov. Podrobnosti o možnostiach štúdia nájdete v sekcii ŠKOLA/ŠTUDIJNÉ ODBORY. Od školského roka 2017/2018 sa tento odbor mení na nový odbor 2563Q Počítačové systémy.

V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľného predmetu elektrotechnická spôsobilosť žiaci pripravujú na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 Vyhl. 508/2009 Z.z.

U absolventov SPŠE Košice sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích, prírodovedných a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Absolvent počas štúdia získa schopnosti, vedomosti a flexibilitu, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku i v rámci EÚ.


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001293732
DnesDnes425
Tento týždeňTento týždeň8593
Tento mesiacTento mesiac25413
počet návštev od 26.4.2015