Header image

Školský rok 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 študuje v škole 818 žiakov v 29 triedach, z toho sú 3 triedy v duálnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu, ktoré škola poskytuje v spolupráci s  Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s.r.o.  Časť praktickej výučby v pomaturitnom štúdiu zabezpečujú odborníci z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s.r.o.. V škole, ktorej súčasťou je aj školský internát a školská jedáleň pracuje celkovo 104 interných zamestnancov.

V školskom internáte je v tomto školskom roku ubytovaných 150 žiakovŠkolská jedáleň pripravuje raňajky, obedy a večere pre žiakov našej školy, ale aj pre žiakov z iných stredných škôl. Denne sa tu pripraví do 150 raňajok a večerí a priemerne 550 obedov.

Vedenie školy pracuje v školskom roku 2023/2024 v tomto zložení:

  • Ing. Štefan KRIŠTÍN (riaditeľ školy, školského internátu a školskej jedálne),
  • PhDr. Amália HAVRILOVÁ (zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a prírodovedných predmetov),
  • Ing. Ján LECHMAN, MBA (zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov),
  • Ing. Milan SCHVARZBACHER, MBA, LL.M (zástupca riaditeľa školy pre ekonomické a technické činnosti),
  • Ing. Zoltán TÓTH (zástupca riaditeľa školy pre mimoškolskú činnosť a COVaP). 
  
 
 
Predstavenie školy:
 

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v dvoch  študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika a študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie. 

Študijný odbor  2675 M Elektrotechnika  - Od roku 1967, kedy bola naša škola založená, niesla názov elektrotechnická. Odbor Elektrotechnika je na našej škole už viac ako 55 rokov a za ten čas sme získali množstvo skúseností ako elektrotechniku učiť, čo si vyžaduje priemyselná prax a aké vedomosti a zručnosti by sme mali odovzdať našim absolventom. Dlhé roky sme sa sústredili na 4 nosné oblasti elektrotechniky a to oblasť elektroenergetiky, telekomunikačnej techniky, automatizácie a počítačových systémov. Postupom času sme požiadavkami priemyslu a rozhodnutím zriaďovateľa ostali pri dvoch nosných zameraniach na elektroenergetiku a priemyselnú informatiku (automatizáciu). 

Základné informácie o odbore:

Názov odboru: Elektrotechnika (ELE)
Kód odboru: 2675M
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Ukončenie štúdia: maturitná skúška
Stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A)

Študijný odbor 2561M - Informačné a sieťové technológie je štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. "Naše IST" bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

Základné informácie o odbore:

Názov odboru: Informačné a sieťové technológie (IST)
Kód odboru: 2561M
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Ukončenie štúdia: maturitná skúška
Stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A)

V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľného predmetu elektrotechnická spôsobilosť žiaci pripravujú na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa §21 Vyhl. 508/2009 Z.z.

U absolventov SPŠE Košice sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích, prírodovedných a odborných. Ich príprava je zameraná aj na prípadné pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Absolvent počas štúdia získa schopnosti, vedomosti a flexibilitu, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku i v rámci EÚ.

V úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s.r.o. ponúkame duálne 3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore odbor 2563Q Počítačové systémy. Podrobnosti o možnostiach štúdia nájdete v sekcii ŠKOLA/ŠTUDIJNÉ ODBORY.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy