Header image

 

Školský rok 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 študuje v škole cca 826 žiakov (aktualizovaný údaj k 15.09.2022) v 29 triedach, z toho sú 3 triedy (81 žiakov) v duálnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu, ktoré škola poskytuje v spolupráci s  Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. (predtým T-SYSTEMS). Časť praktickej výučby v pomaturitnom štúdiu zabezpečujú odborníci z Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.. V škole, ktorej súčasťou je aj školský internát a školská jedáleň pracuje celkovo 104 interných zamestnancov.

V školskom internáte je v tomto školskom roku ubytovaných 152 žiakovŠkolská jedáleň pripravuje raňajky, obedy a večere pre žiakov našej školy, ale aj pre žiakov z iných stredných škôl. Denne sa tu pripraví do 152 raňajok a večerí a až 580 obedov.

Vedenie školy pracuje v školskom roku 2022/2023 v tomto zložení:

  • Ing. Štefan KRIŠTÍN (riaditeľ školy, školského internátu a školskej jedálne),
  • PhDr. Amália HAVRILOVÁ (zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a prírodovedných predmetov),
  • Ing. Ján LECHMAN (zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov),
  • Ing. Milan SCHVARZBACHER, MBA (zástupca riaditeľa školy pre ekonomické a technické činnosti),
  • Ing. Zoltán TÓTH (zástupca riaditeľa školy pre výchovu mimo vyučovania a pre COVaP). 
 
Predstavenie školy:
 
Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika, 3918 M Technické lýceum (už len v 3. až 4. ročníku), čo je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov a nový študijný odbor 2561M Informačné a sieťové technológie.
Otvorenie študijného odboru 3918 M Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom roku 2010/2011 zvýšilo kvalitu a možnosti vzdelávania, podporuje realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Pre koho je študijný odbor 3918 M určený, resp. „technické lýceum alebo gymnázium?“. Tento odbor bol určený predovšetkým pre žiakov a žiačky základných škôl s veľmi dobrými študijnými výsledkami, so záujmom o techniku, cudzie jazyky (ANJ+NEJ) a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých, či vyšších odborných školách technického zamerania. Od školského roku 2020/2021 už nebola otvorená ani jedna trieda v tomto študijnom odbore.

Študijný odbor 2561M - Informačné a sieťové technológie bol otvorený v školskom roku 2018/2019 je štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou a je alternatívou k študijnému odboru Technické lýceum, ktoré postupne zanikne. Na základe požiadaviek trhu práce sme zostavili učebný plán tak, aby bol nielen moderný ale aj nadčasový, čo je v prípade IT veľká výzva. "Naše IST" bude zamerané najmä na administráciu počítačových systémov a sietí. Žiaci sa naučia pracovať na pokročilejšej úrovni s operačnými systémami Windows a Linux, administrovať databázové systémy, spravovať webové servery a webstránky, programovať a skriptovať. Okrem tvrdých zručností je časť štúdia venovaná aj mäkkým zručnostiam, ktoré žiakom pomôžu lepšie zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, spracovávať informácie, tvoriť technickú dokumentáciu, riadiť svoju prácu, či prácu svojich kolegov. Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a nemčina.

V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľného predmetu elektrotechnická spôsobilosť žiaci pripravujú na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 Vyhl. 508/2009 Z.z.

U absolventov SPŠE Košice sa predpokladá ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích, prírodovedných a odborných. Ich príprava je zameraná aj na prípadné pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Absolvent počas štúdia získa schopnosti, vedomosti a flexibilitu, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku i v rámci EÚ.

 
V školskom roku 2013/2014 sme otvorili v úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. (predtým T-SYSTEMS SLOVAKIA) duálne 3-ročné denné pomaturitné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 2695 Q Počítačové systémy. Podrobnosti o možnostiach štúdia nájdete v sekcii ŠKOLA/ŠTUDIJNÉ ODBORY. Od školského roka 2017/2018 sa tento odbor mení na nový odbor 2563Q Počítačové systémy.

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy