Header image

Postup počas prijímacieho konania

V prvom kole prijímacieho konania na stredných školách sa 17.5.2024 uchádzači dozvedia na www.spseke.sk svoje oficiálne poradie v prijímacom konaní po prijímacích skúškach. Uvoľnené miesta po uchádzačoch, ktorí aj napriek prijatiu nepotvrdili svoj záujem o štúdium na SPŠE Košice budú zverejňované cez vyhľadávač na stránke školy www.spseke.sk od 23.5.2024 na základe skutočne prijatých písomných potvrdení prijatia na vzdelávanie. 

Ako sa odvolať 

Upozornenie: Zákonní zástupcovia uchádzača sa môžu písomne odvolať až po prevzatí Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miestaAk uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta, môžu sa zákonní zástupcovia uchádzača voči neprijatiu odvolať. Odvolanie musí byť postavené na konkrétnej výhrade. Musí sa adresovať tomu, kto rozhodnutie o neprijatí uchádzača vydal, teda riaditeľovi školy. Riaditeľ školy môže o odvolaní rozhodnúť aj sám, keď preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že sa v procese prijímacieho konania uvoľnili miesta po uchádzačoch, ktorých zákonní zástupcovia nepotvrdili v určenom termíne svoj záujem o štúdium. V takomto prípade vydá nové rozhodnutie, ktorým zruší svoje pôvodné rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a následne rozhodne o prijatí v rámci autoremedúry. Ak nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (príslušný samosprávny kraj). Zriaďovateľ školy (Košický samosprávny kraj) ako odvolací orgán v druhom stupni preskúma obsah rozhodnutia a odvolania a následne potvrdí, alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľa školy.

V súvislosti s podávaním odvolaní Vám dávame do pozornosti §19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

Vzhľadom na skutočnosť, že odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu je podaním vo veci samej, je ho možné urobiť len formou podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku. Z uvedených skutočností je zrejmé, že doručenie odvolania len cez EduPage nie je postačujúce, ak nie je zároveň autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci alebo ak nie je doplnené podaním v listinnej podobe podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku.

Vzor odvolania 

V prípade, že svoje odvolanie chcete stiahnuť napr. z dôvodu, že ste medzitým nastúpili na inú školu alebo z iných relevantných dôvodov, môžete použiť tlačivo pre späťvzatie odvolania.

Ďalšie potrebné informácie

O výsledku prijímacieho konania sa uchádzač oficiálnym zverejnením výsledkov prijímacieho konania dňa 17.5.2024 na webovej stránke školy a vo vestibule školy. Vo výsledkoch bude uvedené poradie uchádzača podľa celkového počtu bodov za jednotlivé body (B1...B4) v zmysle Podmienok na prijatie 2024/2025, ktoré získal v prijímacom konaní a stav prijatia. Táto informácia neobsahuje meno uchádzača, len vopred oznámený kód žiaka. Zákonní zástupcovia prijatého uchádzača na základe uverejnených výsledkov doručia Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie strednej škole (SPŠE Košice) od 17.5.2024 (najneskôr do 22.5.2024). Toto podpísané potvrdenie je možné poslať aj poštou, prípadne osobným doručením do školy na adresu SPŠE, Komenského 44, Košice. Ak zákonní zástupcovia uchádzača nedoručia záväzné toto potvrdenie prijatia žiaka na štúdium do 22.5.2024, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole bude neplatné.

Ak bude uchádzač úspešný a prijatý aj na inú strednú školu a uprednostní štúdium na nej, zákonní zástupcovia žiaka svojimi podpismi zrušia svoje pôvodné oznámeniezaslaním potvrdenia o nenastúpení na štúdium. Následne doručia nové potvrdenie o nastúpení na štúdium inú strednú školu, čim potvrdia záujem o štúdium na tejto škole.

Upozornenie

Prihlášku, potvrdenie záujmu/nezáujmu o štúdium, príp. odvolanie voči neprijatiu podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku a ďalšie uvedené dokumenty podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

Tieto informácie nemôžu byť použité na právne účely a majú len informatívny charakter.

ISIC KARTA

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy