Header image

Všeobecné znalosti

Cieľom predmetov silnoprúdovej elektrotechniky je poskytnúť študentom základné poznatky o používaných elektrických zariadeniach. Každý sa doma stretol s ističom, svetelným zdrojom, ohrievačom, či iným elektrospotrebičom.  Táto oblasť, pre mnohých veľká neznáma, nás každodenne sprevádza našimi životmi. Poskytujeme našim žiakom teoretické riešenia aj praktické skúsenosti, aby boli schopní si vybrať najlepšie riešenie nielen z hľadiska elektrotechnického, ale aj ekonomického a ekologického.

Ako sa elektrina vyrobí a dostane k našim domovom, ako sa chránia zariadenia v domácnosti, ako si vybrať vhodný svetelný zdroj, aké sú základné princípy fungovania elektrických strojov a ich využitie v praxi sa žiaci dozvedia v predmete Silnoprúdová elektrotechnika. Pre lepšie uplatnenie v praxi v rámci predmetu elektrotechnická spôsobilosť podávame výklad a aplikáciu Slovenských technických a medzinárodne platných noriem. Výučba je zameraná tak, aby sa študent mohol po dosiahnutí úplného stredného odborného vzdelania prihlásiť na vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnik (§21) pre vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 9/2010-R z 15. marca 2010.

Elektroenergetika

V domácnosti potrebujeme vedieť ako elektroinštaláciu pripojiť na odber elektrickej energie,  aby prenášaná elektrická energia spĺňala požadované parametre. Pri  zmodernizovaní bytovej/domovej inštalácii potrebujeme vedieť vyhotoviť projektovú dokumentáciu, požadujeme aby vyhovovala súčasným normám a podliehala revízii. V rámci modernizácie si chceme zmeniť osvetlenie, reguláciu tepla, pričom požadujeme aj  aby vyhovovalo najnovším ergonomickým trendom. O to všetko sa starajú naši energetici.

Energetika je širokospektrálny odbor, v rámci ktorého sa žiaci získajú vedomosti vedomosti nielen z oblasti výroby elektrickej energie, jej prenosu a rozvodu k spotrebiteľom ale aj z polovodičových meničov používaných na riadenie a reguláciu elektrických pohonov, z mechaniky elektrického pohonu a elektrotepelných zariadení. Taktiež sa naučia jednoduché programy pre ovládanie elektrických obvodov.

Praktickou podporou odboru Elektroenergetika sú cvičenia, v rámci ktorých sa žiaci učia pomocou programu Dialux a ProfiCAD realizovať kompletný návrh domovej elektroinštalácie vrátane rozvádzačov, elektrickej prípojky a návrhu rozvodných sietí.

Pre prepojenie teórie s praxou sú v rámci štúdia pre žiakov pripravené odborné prednášky a exkurzie vrátane odborných meraní vo výukovom stredisku VSD a.s. Lemešany.

Výsledky našej práce prezentujeme na odborných súťažiach, predovšetkým Enersol, Amavet, SOČ, kde sú naši žiaci úspešní. Svoje vedomosti prezentujú aj v rámci Dni energií, ktoré usporadúvame pre žiakov základných škôl.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy