Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor. Prijímacie konanie pre školský rok 2022 /2023 bolo dňa 26.5.2022 ukončené. Odvolania voči neprijatiu, ktoré neboli vyriešené riaditeľom školy v rámci autoremedúry, budú do 10.6.2022 doručené na Odbor školstva KSK. Na študijný odbor 2561 M Informačné a sieťové technológie bolo prijatých vrátane odvolaní 120 uchádzačov, posledný uchádzač prijatý na uvoľnené miesta, ktorý sa odvolal bol v poradí na 174. mieste. Na študijný odbor 2675 M Elektrotechnika bolo prijatých vrátane odvolaní 60 uchádzačov, posledný uchádzač prijatý na uvoľnené miesta, ktorý sa odvolal bol v poradí na 112. mieste.

Druhé kolo prijímacích skúšok z dôvodu naplnenia všetkých voľných miest NEBUDE.

Košický samosprávny kraj podľa §9 ods. 10) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné miesta pre II. kolo  prijímacieho konania na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre 1. ročník  v školskom roku 2022/2023: Prehľad voľných miest

Výsledné poradie uchádzačov na maturitné štúdium po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)


Výsledné poradie uchádzačov na duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium po prijímacích skúškach

Anonymizované poradie podľa pridelených kódov si môžete pozrieť po kliknutí sem. Všetci uchádzači o štúdium dostanú písomné Rozhodnutie o prijatí/neprijatí doporučeným listom poštou.

Znalosť a ovládanie cudzieho jazyka dodáva mladým ľuďom novú kvalitu do života. V Košiciach a okolí pôsobí mnoho nemeckých firiem. S jednou z nich, sospoločnosťou T-Systems Slovakia, má naša škola dlhoročnú spoluprácu pri vzdelávaní žiakov vyššieho odborného pomaturitného štúdia. Práve preto sa nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk stal pre našich žiakov logickou voľbou a jeho ovládanie je pre nich jasnou výhodou v budúcnosti.

Rozhodnutím Konferencie ministrov kultúry a Úradu pre zahraničné záležitosti SRN zo dňa 30. augusta 2017 bola SPŠE v Košiciach zaradená do medzinárodnej siete tzv. DSD-škôl, ktoré získali oprávnenie vykonávať jazykovú skúšku z nemeckého jazyka „Deutsches Sprachdiplom – Nemecký jazykový diplom“ prvého stupňa na úrovni A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca s odborným zameraním na formu PRO – DSD I PRO.

Skúška DSD I PRO je odborne zameraná skúška z nemeckého jazyka určená pre žiakov stredných odborných škôl. Na našej škole ju môžu vykonať žiaci denného aj pomaturitného štúdia, ktorí sa učia nemecký jazyk. Úlohy sú prispôsobené pre cieľovú skupinu, zohľadňujú odborné vzdelávanie a prax. Skúška DSD I PRO pozostáva z písomnej a ústnej časti.

V písomnej časti sa testuje:

  1. čítanie s porozumením (Leseverstehen)
  2. počúvanie s porozumením (Hörverstehen)
  3. písomný prejav (SK – schriftliche Kommunikation) – žiaci tvoria list čitateľa vo forme príspevku do internetového fóra alebo do školského časopisu

Ústnu časť  (MK – mündliche Kommunikation) tvorí:

  1. rozhovor žiaka s komisiou k základným konverzačným témam
  2. prezentácia žiaka na vybranú odbornú tému – monológ žiaka (tému prezentácie si vyberá žiak sám, súvisí so školou, vzdelávaním, praxou)
  3. rozhovor žiaka s komisiou k téme prezentácie skúšaného žiaka

Zadania v testoch písomnej časti (čítanie a počúvanie s porozumením a téma písomného prejavu) sú centrálne vypracované a opravované v Nemecku a konajú sa v jeden deň. Ústnu časť (MK) hodnotí dvojčlenná komisia a žiak ju vykonáva na vlastnej škole spravidla mesiac po termíne písomnej časti. Ak žiak dosiahne v každej sledovanej oblasti úroveň B1, získava Nemecký jazykový diplom prvého stupňa (DSD I PRO). Ak žiak dosiahne v jednej alebo viacerých jazykových kompetenciách stupeň A2, získava Nemecký jazykový diplom A2.

Nemecký jazykový diplom je skúška organizovaná úplne bezplatne nemeckou stranou, nevznikajú pri nej žiadne poplatky za prípravu a prevedenie skúšky. Doklad o skúške je nemeckým dokumentom uznávaným na celom svete a má pre žiaka doživotnú platnosť

Certifikát oprávňujúci SPŠE vykonávať Nemeckú jazykovú skúšku

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004227168
DnesDnes692
Tento týždeňTento týždeň11035
Tento mesiacTento mesiac56974
počet návštev od 26.4.2015