Header image

VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice

Názov zákazky: Oprava fasády a výmena klampiarskych častí budova "A"

Druh zákazky: Stavebná práca

Dátum zverejnenia: 16.06.2021

 

Zoznam prílohovej časti:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha 2 – Krycí list rozpočtu – výkaz výmer

Príloha 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha 4 – Zmluva o dielo (Návrh)

Príloha 5 - Referencia dodávateľa

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy