Header image

Ku dňu 26.4.2016 sme zaevidovali celkove 409 prihlášok, z toho na štúdium v študijnom odbore 2675M Elektrotechnika je prihlásených 237 uchádzačov a na študijný odbor 3918M Technické lýceum je prihlásených 172 uchádzačov.

Na študijný odbor 2675M elektrotechnika prijímame do 4 tried 116 uchádzačov, na študijný odbor 3918M technické lýceum prijímame do 2 tried 60 uchádzačov. 

Priebežné výsledky po prijímacích skúškach si môžete vyhľadať vo vyhľadávači po zadaní kódu študenta. Zápisy sa uskutočnia na sekretariáte riaditeľa školy v piatok 13.5.2016 od 11,00 do 15,00 hod., alebo v pondelok 16.5. a utorok 17.5.2016 od 8,00 do 15,00 hod. Poradie sa bude aktualizovať v utorok 17.5.2016 po 15,00 hod., t.j. dôjde ku "posunu" poradia o miesta, ktoré sa uvoľnia po nezapísaných uchádzačoch. Na zápis si nezabudnite priniesť Zápisný lístok zo ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Zápis môže vykonať len zákonný zástupca, prítomnosť žiaka nie je nutná. Rozhodnutia o prijatí budeme vydávať priamo pri zápise. 

Žiadame uchádzačov, ktorí sú zatiaľ neprijatí pre nedostatok miesta, aby si počkali na nové poradie, ktoré bude publikované v utorok 17.5.2016 po ukončení prvého kola zápisov. Až po tomto dátume budeme posielať poštou Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta. Na základe tohto Rozhodnutia bude možné podať prípadné písomné odvolanie proti neprijatiu.  

UPOZORNENIE: Neúčasť na zápise bez predchádzajúceho ospravedlnenia sa považuje za nezáujem o štúdium na SPŠ elektrotechnickej Komenského 44, Košice zo strany uchádzača a v zmysle §68 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z.z. je rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole ďalej neplatné.  

 

 

Vyhľadať študenta v priebežných výsledkoch prijímacích skúšok

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy