Header image

 

 

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky:   IKT pre SPŠe Košice časť – Softvér
Druh zákazky: Tovary
 

Zoznam prílohovej časti:
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 -  Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy