Header image

(Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním 17.4.2024, kedy budú triedne aktívy ZR)

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44, Košice ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia §1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy (Rady školy) vyhlasuje doplňujúce voľby člena Rady školy z radov rodičov žiakov školy a určuje ich termín na deň 17. apríl 2024 (streda) o 15,45 hod. v budove SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sú platné, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, t.j. z počtu 745, teda najmenej 373 voličov. Ak bude účasť hlasujúcich nižšia ako 50%, voľba sa bude opakovať rovnakým spôsobom dňa 17.4.2024 v čase od 16,45 hod. do 17,45 hod. Na úspešnosť druhého kola neplatí podmienka návratnosti 50% hlasovacích lístkov.

Poučenie:
Podľa §8 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z môžu zákonní zástupcovia uplatniť len jeden hlas aj v prípade, ak školu navštevujú viaceré ich deti.

Nominácie zástupcov rodičov do Rady školy, ktoré boli doručené v určenom termíne
(podľa abecedy):

  • Ján Majoroš, vedúci R&D oddelenia, syn študuje v I. ročníku
  • Martina Miková, technik odbytu, syn študuje v I. ročníku

Do Rady školy bude volený jeden zástupca rodičov.

Rodičia žiakov študujúcich v I., II., III. a v IV. ročníku si prevezmú hlasovací lístok v triede od triedneho učiteľa, vyplnia ho a odovzdajú do pripravenej obálky v triede a odovzdajú členom volebnej komisie. Informáciu k prípadnému 2. kolu volieb poskytneme prostredníctvom školského rozhlasu.

Viac informácií o Rade školy nájdete na: https://www.spseke.sk/skola/index.php/rada-skoly

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy