Header image

Na našej škole sa vo štvrtok 24.11.2022 uskutočnilo 39. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike. Na toto kolo sa zo školských kôl nominovalo 26 súťažiacich z rôznych škôl Košického kraja. Po úvodnom otváracom prejave ktorý predniesol  riaditeľ školy Ing. Štefan Krištín sa súťažiaci presunuli do učebne s počítačmi, kde sa konala teoretická časť súťaže. Tá pozostávala z 30 otázok z oboru elektroniky a elektrotechniky pričom na odpovede mali vymedzenú jednu hodinu. Niektorí to však zvládli už za polovičný čas.

Po krátkej prestávke sa začala praktická časť súťaže. Súťažiaci mali navrhnúť plošný spoj podľa zadanej schémy, pritom však museli dodržať požadované parametre konštrukcie. Jednou z požiadaviek bolo aj použitie a umiestnene mechanického prvku na plošnom spoji. Zdá sa, že táto požiadavka bola najväčšia výzva pre súťažiacich. Napriek tomu sa do konca prideleného času podarilo 5 súťažiacim úspešne vyhotoviť fungujúce zariadenie. Po odovzdaní všetkých plošných spojov ich porota zhodnotila podľa presných kritérií a rozhodla o nasledujúcom poradí.

V kategórii A súťaže Zenit v elektronike  sa zo 14 súťažiacich umiestnil na 4.mieste Peter URBAN, na 3.mieste Ján ONDÁŠ na 2. mieste Martin BELEJ (3.A) a prvé miesto obsadil  Peter BORTÁK.

V kategórii B sa z 11 súťažiacich umiestnil na 4. mieste Marko ŠTEFANOVIČ, na 3.mieste  Šimon UHRÍN, na 2. mieste Sebastián PITOŇÁK a prvé miesto obsadil Michal CUPJÁK (1.F).

Prví dvaja z každej kategórie postupujú do celoštátneho kola,  kde budú reprezentovať seba, svoju školu a kraj. Blahoželáme.

Ostatným súťažiacim, blahoželáme k pekným výsledkom vo veľmi náročnej súťaži, kde si mohli navzájom porovnať svoje zručnosti a vedomosti v odbore, ktorý ich baví a v mnohých prípadoch je aj ich koníčkom.

Dovidenia na jubilejnom 40.ročníku súťaže ZENIT v elektronike.

Účastníci súťaže Teoretická časť Navrhovanie plošného spoja Pracovisko... Odovzdávanie cien

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy