Header image

Ministerstvo školstva vydalo dňa 25.2.2022 vydalo rozhodnutie ministra školstva číslo: 2022/12509:1-A1810, v ktorom sa nachádza viacero zmien oproti súčasnému stavu. 

Z rozhodnutia vyberáme body, ktoré sa priamo týkajú žiakov našej školy a ich rodičov:
1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
3. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, kurzy pohybových aktivít v prírode, dni otvorených dverí možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
4. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.
7. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
8. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
12. . Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.

Z rozhodnutia vyberáme body, ktoré sa priamo týkajú uchádzačov o štúdium na našej škole:
9. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona vyžaduje ako príloha k prihláške na vzdelávanie v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným znevýhodnení

 Stredné školy a školské internáty budú fungovať podľa aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 2.0. Hlavná zmena školského semaforu:
- Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.
- Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochodenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym, musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.
- Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy, do karantény nejdú.  Zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym, musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.
- Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, 
avšak naďalej je potrebné nosiť rúška v spoločných priestoroch (chodby, jedáleň, WC, šatne ...). Avšak po kontakte povinnosť nosiť rúško/respirátor po dobu 10 dní od kontaktu.

Odporúčame všetkým žiakom vykonávať dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami v pondelok a vo štvrtok.  Tieto testy majú stále možnosť využiť všetci žiaci základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 

Odkazy:
Všetky dokumenty a vyhlásenia týkajúce sa nového školského semafóru s
Celé znenie rozhodnutia ministra školstva z 25.2.2022 platné od 28.2.2022

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy