g
Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor.

Upozornenie:

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 18.05.2022 do 23.05.2022 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je potrebné doručiť aj v prípade, že uchádzač do našej školy nenastúpi.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača sa môže doručovať cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (kliknite pre stiahnutie) e-mailom na adresu prijimacky@spseke.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy 18.5.2022 (podrobnejšie pokyny dostanú rodičia správou cez Edupage). Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

V termíne doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium môže byť odoslané / doručené:

a) cez informačný systém Edupage, e – mailom, osobne do rúk zamestnanca strednej školy (sekretariát riaditeľa školy – potvrdené prevzatie podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia) do 23.05.2022 (23:59 hod.),

b) poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 23.05.2022 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta, potvrdí  rodič nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu. Čo v prípade, ak zákonný zástupca do 23.05.2022 už potvrdil nastúpenia na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie proti neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo tej istej strednej škole podal až po 23.05.2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t.j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania)? V takomto prípade zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia a potvrdí záujem o štúdium na škole, kde bol uchádzač prijatý na odvolanie.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať v lehote do 5 dní od prevzatia Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.

Výsledné poradie uchádzačov po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)

Ministerstvo školstva vydalo dňa 25.2.2022 vydalo rozhodnutie ministra školstva číslo: 2022/12509:1-A1810, v ktorom sa nachádza viacero zmien oproti súčasnému stavu. 

Z rozhodnutia vyberáme body, ktoré sa priamo týkajú žiakov našej školy a ich rodičov:
1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
3. Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona, najmä výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, kurzy pohybových aktivít v prírode, dni otvorených dverí možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
4. Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.
7. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.
8. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
12. . Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.

Z rozhodnutia vyberáme body, ktoré sa priamo týkajú uchádzačov o štúdium na našej škole:
9. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona vyžaduje ako príloha k prihláške na vzdelávanie v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným znevýhodnení

 Stredné školy a školské internáty budú fungovať podľa aktualizovaného manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 2.0. Hlavná zmena školského semaforu:
- Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.
- Ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochodenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym, musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.
- Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou v rámci školy, do karantény nejdú.  Zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym, musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 10 dní.
- Zrušenie povinnosti nosenia rúšok v triedach, 
avšak naďalej je potrebné nosiť rúška v spoločných priestoroch (chodby, jedáleň, WC, šatne ...). Avšak po kontakte povinnosť nosiť rúško/respirátor po dobu 10 dní od kontaktu.

Odporúčame všetkým žiakom vykonávať dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami v pondelok a vo štvrtok.  Tieto testy majú stále možnosť využiť všetci žiaci základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 

Odkazy:
Všetky dokumenty a vyhlásenia týkajúce sa nového školského semafóru s
Celé znenie rozhodnutia ministra školstva z 25.2.2022 platné od 28.2.2022

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004152114
DnesDnes1957
Tento týždeňTento týždeň1957
Tento mesiacTento mesiac59591
počet návštev od 26.4.2015