Header image

 

Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky: Pomôcky pre výučbu odborných predmetov

Druh zákazky: Tovary

Dátum zverejnenia: 31.01.2023

Zoznam prílohovej časti:
Pokyny k plánovanému VO
Príloha 1 – Údaje o záujemcovi

DEC
4

04.12.23 - 15.12.23

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy