g
Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor.

Upozornenie:

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 18.05.2022 do 23.05.2022 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je potrebné doručiť aj v prípade, že uchádzač do našej školy nenastúpi.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača sa môže doručovať cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (kliknite pre stiahnutie) e-mailom na adresu prijimacky@spseke.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy 18.5.2022 (podrobnejšie pokyny dostanú rodičia správou cez Edupage). Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

V termíne doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium môže byť odoslané / doručené:

a) cez informačný systém Edupage, e – mailom, osobne do rúk zamestnanca strednej školy (sekretariát riaditeľa školy – potvrdené prevzatie podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia) do 23.05.2022 (23:59 hod.),

b) poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 23.05.2022 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta, potvrdí  rodič nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu. Čo v prípade, ak zákonný zástupca do 23.05.2022 už potvrdil nastúpenia na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie proti neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo tej istej strednej škole podal až po 23.05.2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t.j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania)? V takomto prípade zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia a potvrdí záujem o štúdium na škole, kde bol uchádzač prijatý na odvolanie.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať v lehote do 5 dní od prevzatia Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.

Výsledné poradie uchádzačov po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je druhou najväčšou strednou školou v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne viac ako 800 žiakov denného maturitného a pomaturitného štúdia. Svoju samostatnú históriu si škola začala písať 1.9.1967. V súčasnosti patrí k najlepším školám v kraji, o ktorých si jej žiaci, či absolventi hovoria, že má nielen dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým úzko súvisí, keďže absolventi tejto školy sú úspešní tak vo vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Škola dlhodobo „drží krok s dobou“ a udržiava si množstvo kontaktov so zamestnávateľmi v regióne, spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku.
Od júla 2007 je SPŠ elektrotechnická členom Združenia Košice IT Valley.

V stredu 6. októbra 2021 boli za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku, vedúceho odboru školstva a vedúceho odboru SO a IROP slávnostne otvorené nové učebne, ktoré sme zrenovovali v rámci Integrovaného operačného programu (IROP). Tieto priestory sa tak stávajú súčasťou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie, ktoré ponúka možnosti špeciálnej odbornej prípravy i ďalším stredným školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, či zamestnávateľom.

Súčasťou tohto podujatia bola aj prezentácia vízií školy v rámci iniciatívy Catching Up Region Initiative pre zástupcov Európskej komisie a Svetovej banky.  

 

Stručná charakteristika projektu: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Názov projektu: Učíme sa praxou

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

 

Celkové oprávnené výdavky: 498 265,89 EUR,

z toho výška NFP: 473 352,60 EUR a výška spolufinancovania: 24 913,29 EUR

 

Stavebné úpravy a vytvorenie nových učební vrátane materiálno-technického vybavenia:

1. laboratórium elektrotechnického merania (122)

2. dielňa elektroinštalácií (121)

3. IT učebňa (120)

4. IT učebňa (124)

 

Materiálno-technické vybavenie:

1. laboratórium elektrotechnického merania (77)

2. laboratórium elektrotechnického merania (78)

3. IT učebňa (27)

4. IT učebňa (145)

Autor: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy

 

       

   

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004152006
DnesDnes1849
Tento týždeňTento týždeň1849
Tento mesiacTento mesiac59483
počet návštev od 26.4.2015