g
Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor.

Upozornenie:

Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR budú môcť zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov potvrdzovať nástup doručením potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 18.05.2022 do 23.05.2022 (23:59 hod.) – teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je potrebné doručiť aj v prípade, že uchádzač do našej školy nenastúpi.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača sa môže doručovať cez informačný systém Edupage, odoslaním naskenovaného tlačiva (kliknite pre stiahnutie) e-mailom na adresu prijimacky@spseke.sk alebo osobne na sekretariát riaditeľa školy 18.5.2022 (podrobnejšie pokyny dostanú rodičia správou cez Edupage). Potvrdenia podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že rodičia doručili riaditeľovi školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden  – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

V termíne doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium môže byť odoslané / doručené:

a) cez informačný systém Edupage, e – mailom, osobne do rúk zamestnanca strednej školy (sekretariát riaditeľa školy – potvrdené prevzatie podpisom a dátumom prevzatia na rovnopis alebo kópiu potvrdenia) do 23.05.2022 (23:59 hod.),

b) poštovou prepravou, ktoré bolo najneskôr do 23.05.2022 (23:59 hod.), zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu.

V prípade, že uchádzač bude prijatý na jednu školu alebo študijný odbor a na druhú školu alebo študijný odbor nebude  prijatý  pre nedostatok miesta, potvrdí  rodič nástup tam, kde je prijatý a môže podať odvolanie voči neprijatiu. Čo v prípade, ak zákonný zástupca do 23.05.2022 už potvrdil nastúpenia na štúdium na odbor vzdelávania, do ktorého bol prijatý a odvolanie proti neprijatiu do odboru vzdelávania na inej alebo tej istej strednej škole podal až po 23.05.2022 a tomuto odvolaniu bude vyhovené (t.j. uchádzač bude prijatý na základe odvolania)? V takomto prípade zákonný zástupca uchádzača bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi strednej školy, na ktorej pôvodne potvrdil nastúpenie na štúdium odboru vzdelávania, zrušenie tohto potvrdenia a potvrdí záujem o štúdium na škole, kde bol uchádzač prijatý na odvolanie.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu písomne odvolať v lehote do 5 dní od prevzatia Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.

Výsledné poradie uchádzačov po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)

V dňoch 4.11.2019 – 6.11.2019 sa žiaci našej školy Tomáš Macák (2.F) a Jakub Novák (1.F) sa zúčastnili súťaže Mladý elektronik na výstave Mladý tvorca 2019 v priestoroch Agrokomplexu Nitra.

Pozvanie na súťaž získal žiak druhého ročníka Tomáš Macák, ktorý vyhral školské kolo tejto súťaže. Pre nadobudnutie skúseností s podobnými typmi súťaží, získanie rozhľadu a prípadne ako nástupca Tomáša bol prítomný aj žiak prvého ročníka Jakub Novák.

Náš Tomáš Macák získal certifikát, zaradil sa medzi úspešných riešiteľov a získal cenné skúsenosti pre ďalšie súťaže. Jakub Novák pozoroval súťažiacich, ich prípravu, použité náradia a pomôcky, techniku a rýchlosť s akou spájkovali, aké typy otázok robili súťažiacim problémy.

Vo všeobecnosti sme získali skúsenosti, ktoré nám umožnia zlepšiť prípravu žiakov na takéto typy súťaží. Na čo klásť pri príprave dôraz, čomu sa vyhnúť. Máme informácie na čo kladú porotcovia dôraz a na aké typy otázok je treba pripraviť žiakov. V neposlednom rade zúčastnení žiaci mohli vidieť aj stánky iných škôl a získať inšpiráciu pri svojich vlastných projektoch. Zároveň nám naša prítomnosť a kontakt s usporiadateľmi poskytli rozšírené možnosti pri nadväzovaní komunikácie s nimi a dostali sme sa do povedomia organizátorov súťaže.

                                                                                  Ing. Peter Psota

         

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004152016
DnesDnes1859
Tento týždeňTento týždeň1859
Tento mesiacTento mesiac59493
počet návštev od 26.4.2015