Header image

Základné informácie o odbore:

Názov odboru: Počítačové systémy (POS)
Kód odboru: 2563Q
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Ukončenie štúdia: absolventská skúška
Získaný titul: diplomovaný špecialista DiS.
Forma štúdia: denné pomaturitné duálne vyššie odborné štúdium 
Stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie (ISCED 5B) 

Prečo máme odbor Počítačové systémy?

Spoločnosť T-Systems Slovakia (dnes už Deutsche Telekom IT Solutions) prišla v roku 2012 s požiadavkou na komplexné vzdelávanie žiakov v IT, jazykových a mäkkých zručnostiach tak, aby po ukončení štúdia boli pripravení na povolanie IT špecialistu. Po oslovení zriaďovateľa (Košický samosprávny kraj) a školy sa začal proces tvorby školského vzdelávacieho programu tak, aby sa do vzdelávania mohlo zapojiť čo najviac stredoškolákov z rôznych odborov. Pre tento účel bol vybratý odbor Počítačové systémy, ktorý nám umožnil počas trojročného štúdia pripraviť aj maturantov z ne-IT odborov pre potreby trhu práce v IT sektore. Od roku 2013 sa tak každý rok pripravuje v pomaturitnom odbore Počítačové systémy približne tridsiatka mladých ľudí, ktorí vidia svoju kariéru v oblasti informačných technológií.

S kým spolupracujeme pri výučbe?

Vzhľadom na to, že je toto štúdium realizované v duálnej forme, na vzdelávaní úzko spolupracujeme so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions (v minulosti známa pod názvom T-Systems Slovakia). Žiaci sa každoročne zúčastňujú nielen hodín vedených inštruktormi priamo z firmy, ale aj praxe, ktorá je v prvom ročníku v rozsahu 2 mesiacov súvisle, v druhom ročníku v rozsahu 1 týždňa v každom mesiaci + 2 mesiacov súvisle, v treťom ročníku v rozsahu každý druhý týždeň (týždeň škola, týždeň prax) + celý 2. polrok. 

Ako u nás učíme Počítačové systémy?

Prvý ročník majú všetci žiaci v odbore POS rovnaký. V tomto roku sa v rámci IT zoznamujú s hardvérom, operačnými systémami Linux, Windows Server, počítačovými sieťami, spracovaním informácií a programovaním v Pythone a Jave. V rámci mäkkých zručností sa učia poznatkom o zákazníckej orientácii, riadení projektov a podnikov, procesnom riadení, či komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku. V druhom ročníku ďalej pokračujú vo vzdelávaní v mäkkých a jazykových zručnostiach a v rámci IT sa zaoberajú pokročilými znalosťami v oblasti správy operačných systémov, v skriptovaní, či webových technológiách. Zároveň si do druhého ročníka mohli vybrať voliteľné predmety, ktorými sa špecializujú na Správu a riadenie IKT systémov alebo Návrh a vývoj aplikácií. Druhý ročník už obsahuje aj významný podiel praxe, ktorú študenti navštevujú 4 dni raz za 4 týždne v mesiacoch september-apríl a v mesiacoch máj-jún majú súvislú dvojmesačú prax. V treťom ročníku už majú žiaci len cudzie jazyky, predmet zameraný na cloudové technológie a predmety podľa vybranej špecializácie. Prax navštevujú v rozsahu 4 dni raz za 2 týždne v mesiacoch september - január a následne praxujú celý druhý polrok od januára až do ukončenia štúdia

Čo sa naučí žiak, ktorý si vyberie zameranie na Správu a riadenie IKT systémov?

V rámci tejto špecializácie sa žiaci vzdelávajú v oblasti pokročilej správy počítačových sietí, počítačovej bezpečnosti a cloudovým technológiám. 

Čo sa naučí žiak, ktorý si vyberie zameranie na Návrh a vývoj aplikácií?

V tejto špecializácii sa žiaci budú vzdelávať v oblasti pokročilej správy databázových systémov, zoznámia sa s agilnými metodikami a tiež nástrojmi na podporu softvérového vývoja pre CI/CD.

 

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy