Header image

Ponúkané okruhy tém z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sú orientačné, majú uľahčiť uchádzačom prípravu na prijímacie pohovory.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry je zostavená podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy (ISCED 2). Test zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

Obsah a rozsah prijímacej skúšky zo SJL pozostáva z:

 • doplňovacieho textu (zhrnutie pravopisných javov – napr. doplňovanie i, í, y, ý, predložiek s, so, z, zo, prípon -ou, -ov...),
 • úloh zameraných na: zvukovú rovinu jazyka (spodobovanie, rytmický zákon, ...), slovnú zásobu (antonymá, synonymá, frazeologizmy, slang, ...) a tvorenie slov, tvarovú rovinu jazyka (určovanie slovných druhov a gramatických kategórií), vetnú skladbu (druhy viet a určovanie vetných členov), sloh (jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary) a na základné literárne pojmy (určovanie literárnych druhov a žánrov, vyhľadávanie umeleckých prostriedkov v texte),
 • úloh zameraných na čítanie s porozumením.

MATEMATIKA

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základných školách (ISCED 2).

Orientačný okruh tém na prijímacie skúšky z matematiky :

 • čísla a aritmetické operácie s racionálnymi číslami
 • najmenší spoločný násobok a najväčší spoločný deliteľ
 • druhá a tretia mocnina a odmocnina
 • výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné, určenie hodnoty výrazu
 • pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere
 • priama a nepriama úmernosť
 • slovné úlohy
 • percentá
 • Pytagorova veta
 • lineárne rovnice
 • obsah a obvod rovinných útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh, výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených z trojuholníkov, štvorcov, obdĺžnikov, kruhov a častí kruhu)
 • trojuholníky – zhodnosť, podobnosť, výpočty v trojuholníku
 • geometria a meranie - uhol a jeho veľkosť
 • premena jednotiek
 • povrch a objem telies (kocka, kváder, valec)
 • kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika (tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných prirodzených čísel z daného počtu číslic, aritmetický priemer)
 • logická úloha

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy