Header image

 

Postup počas prijímacieho konania


V prvom kole prijímacieho konania na stredných školách sa 19.5.2023 uchádzači dozvedia na www.spseke.sk svoje oficiálne poradie v prijímacom konaní po prijímacích skúškach. Uvoľnené miesta po uchádzačoch, ktorí aj napriek prijatiu nepotvrdili svoj záujem o štúdium na SPŠE Košice budú zverejňované cez vyhľadávač na stránke školy www.spseke.sk po 24.5.2023 na základe skutočne prijatých záväzných potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Ako sa odvolať 

Upozornenie: Zákonní zástupcovia uchádzača sa môžu písomne odvolať až po prevzatí Rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miestaAk uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta, môžu sa zákonní zástupcovia uchádzača voči neprijatiu odvolať. Odvolanie musí byť postavené na konkrétnej výhrade. Musí sa adresovať tomu, kto rozhodnutie o neprijatí uchádzača vydal, teda riaditeľovi školy. Riaditeľ školy môže o odvolaní rozhodnúť aj sám, keď preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že sa v procese prijímacieho konania uvoľnili miesta po uchádzačoch, ktorých zákonní zástupcovia nepotvrdili v určenom termíne svoj záujem o štúdium. V takomto prípade vydá nové rozhodnutie, ktorým zruší svoje pôvodné rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a následne rozhodne o prijatí v rámci autoremedúry. Ak nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (príslušný samosprávny kraj). Zriaďovateľ školy (Košický samosprávny kraj) ako odvolací orgán v druhom stupni preskúma obsah rozhodnutia a odvolania a následne potvrdí, alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľa školy.

Vzor odvolania 

Ďalšie potrebné informácie

O výsledku prijímacieho konania sa uchádzač dozvie písomným rozhodnutím zaslaným poštou a prostredníctvom edupage, príp. aj prostredníctvom vyhľadávača výsledkov prijímacieho konania zadaním kódu žiaka na webovej stránke školy. Vo vyhľadávači bude uvedené poradie uchádzača podľa celkového počtu bodov, ktoré získal v prijímacom konaní a stav prijatia. Táto informácia neobsahuje meno uchádzača, len vopred oznámený kód žiaka. Zákonní zástupcovia prijatého uchádzača na základe Rozhodnutia o prijatí oznámia záujem o štúdium na strednej škole (SPŠE Košice) tak, že doručia záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium od 19.5. (najneskôr do do 24.5.2023). Toto podpísané potvrdenie je možné poslať aj poštou, prípadne osobným doručením do školy na adresu SPŠE, Komenského 44, Košice. Ak zákonní zástupcovia uchádzača nedoručia záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do 24.5.2023, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole bude neplatné.

Ak bude uchádzač úspešný a prijatý aj na inú strednú školu a uprednostní štúdium na nej, zákonní zástupcovia žiaka svojimi podpismi zrušia svoje pôvodné oznámenie zaslaním nového potvrdenia o nenastúpení na štúdium. Následne doručia nové potvrdenie o nastúpení na štúdium inú strednú školu, čim potvrdia záujem o štúdium na tejto škole.

Upozornenie

Prihlášku, potvrdenie záujmu/nezáujmu o štúdium, príp. odvolanie voči neprijatiu podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku a ďalšie uvedené dokumenty podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

Tieto informácie nemôžu byť použité na právne účely a majú len informatívny charakter.

ISIC KARTA

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy