Header image

Fotografia školy z roku 1965Výstavba budovy SPŠ elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach bola ukončená v roku 1957. V tejto budove sa začalo vyučovať koncom decembra toho istého roku. Pôvodne mala budova charakter elektrotechnickej školy, ale pre nedostatok školských priestorov v Košiciach v nej boli umiestnené aj SPŠ strojnícka, dopravná, hutnícka a večerná škola pre pracujúcich. V školskom roku 1960/61 mala škola 31 tried s 1179 žiakmi denného štúdia, 24 večernej formy štúdia so 689 poslucháčmi a 17 elokovaných tried. V roku 1967 bola škola rozdelená na tri samostatné školy - strojnícku, dopravnú a elektrotechnickú.

Od 1. septembra 1967 si Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach začala "písať" svoju samostatnú históriu. Jej prvým riaditeľom sa stal Ing. Pavol Fedor. Zástupcom riaditeľa bol v tom čase Ing. Vladimir Masný a pedagogickým vedúcim školských dielní Michal Esterhály. V prvom roku samostatného života školy študovalo v 20-tich triedach spolu 770 žiakov, z toho 183 dievčat. V septembri 1969 bol menovaný za zástupcu riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety Michal Sauka.

O štyri roky neskôr - v septembri 1973 došlo k zmene v sieti stredných škôl v Košiciach. Bola zrušená Stredná priemyselná škola pre pracujúcich a jej 18 tried študijného odboru Elektrotechnika bolo pričlenených k našej škole, čím sa zvýšil počet tried na škole na 42. Zástupcom riaditeľa sa stal  Ing. Ján Švihura. Počet členov pedagogického zboru sa zvýšil na 114. Po odchode pána Michala Sauku a Ing. Švihuru z funkcie, boli na tieto miesta zástupcov riaditeľa v tom istom roku (1973) menovaní: pani Teodózia Bejdová a Ing. Alexander Kulik. V septembri 1977 sa pán Ján Šomoši stal pedagogickým vedúcim školských dielní a do funkcie zástupkyne riaditeľa školy pre mimoškolskú činnosť bola menovaná Ing. Albína Rumanová (Paceková).

K ďalším zmenám vo vedení školy došlo až 1.2.1990, kedy sa Ing. Michal Repko stal riaditeľom školy a do funkcií zástupcov riaditeľa školy boli menovaní Ing. Pavol Fedor a Mgr. Eva Svobodová. Pedagogickým vedúcim školských dielní bol v tomto období Štefan Nigut. Ing. Vojtech Kaliarik vystriedal 1.9.1991 vo funkcii zástupcu riaditeľa školy Ing. Pavla Fedora a v rovnakom čase vystriedal aj Ing. Vladimír Gladiš vo funkcii pedagogického vedúceho dielní Štefana Niguta.

Keď bol 1.8.1994 do funkcie riaditeľa školy menovaný Ing. Vojtech Kaliarik, funkciu zástupcu riaditeľa školy prevzal Ing. Michal Repko. Zástupcom riaditeľa školy pre ekonomicko-technické úlohy sa stal Ing. Ján Kampe. O rok neskôr (1995) boli do funkcie zástupcov riaditeľa školy menovaní PhDr. Amália Havrilová a Ing. Peter Varga, ktorí vo funkcii zástupcov riaditeľa školy vystriedali Ing. Michala Repka a Mgr. Evu Svobodovú.
Dňa 1.7.1996 prevzal po Ing. Vladimírovi Gladišovi funkciu pedagogického vedúceho dielní Ing. Štefan Krištín. V takomto zložení pracovalo vedenie školy až do 31.1.2003, kedy Ing. Peter Varga z dôvodu zmeny pracoviska odstúpil z funkcie zástupcu riaditeľa školy. Na základe poverenia vykonával túto funkciu do konca marca 2003 Ing. Štefan Krištín, ktorý bol 1.4.2003 do tejto funkcie menovaný po výberovom konaní. Od 1.8.2003 bol na základe výberového konania určený do funkcie pedagogického vedúceho dielní Ing. Eduard Pallai.

K ďalším výraznejším personálnym zmenám došlo 1. júla 2004, kedy bol predsedom Košického samosprávneho kraja vymenovaný do funkcie riaditeľa školy na základe výberového konania Ing. Štefan Krištín. Funkciu zástupcu riaditeľa školy pre technicko - ekonomické úlohy prevzal od toho istého dňa Ing. Ján Čamek a zástupkyňou riaditeľa školy pre odborné predmety sa stala Ing. Soňa Krempaská. PhDr. Amália Havrilová a Ing. Eduard Pallai zostali aj naďalej vo svojich pôvodných funkciách (zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety a pedagogický vedúci dielní).
Od 1.10.2006 kedy Ing. Eduard Pallai odstúpil z funkcie pedagogického vedúceho dielní pracovalo vedenie školy v zložení: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy, ŠI a ŠJ, Ing. Ján Čamek - zástupca riaditeľa školy pre technicko-ekonomické úlohy (vedúci podnikateľskej činnosti), PhDr. Amália Havrilová - zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety a školský internát a Ing. Soňa Krempaská - zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné predmety. 1.9.2014 nastali zmeny vo funkciách zástupcov riaditeľa školy. Zástupcom riaditeľa školy pre ekonomické a technické činnosti sa stal Ing. Milan Schvarzbacher a zástupcom riaditeľa školy pre mimoškolskú činnosť a COVaP sa stal Ing. Zoltán Tóth. 
Pozíciu zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, ktorú vykonávala Ing. Soňa Krempaská, prevzal od 1.9.2019 Ing. Ján Lechman.
 
Odvtedy (1.9.2019) pracuje vedenie školy v zložení:
Ing. Štefan Krištín - riaditeľ školy a školského internátu
PhDr. Amália Havrilová - zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a prírodovedných predmetov
Ing. Ján Lechman - zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov
Ing. Milan Schvarzbacher - zástupca riaditeľa školy pre ekonomické a technické činnosti
Ing. Zoltán Tóth - zástupca riaditeľa školy pre mimoškolskú činnosť a COVaP

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy