Header image

V dnešnom svete sa potreba vzdelávania v oblasti Automatizácie a Priemyselnej informatiky neustále zvyšuje. Dôvodom je prudký nárast priemyselne riadených výrobných procesov, ako aj riadenie konkrétnych technologických procesov. Hovoríme, že automatizácia je všade okolo nás. Veľmi dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu pre porozumenie a osvojenie si pojmov automatizácie a priemyselnej informatiky sú praktické cvičenia. V nich sa stretáva zásada názornosti so zásadou spojenia teórie s praxou a je kľúčovým bodom spätnej väzby žiakov, a teda zvyšovaním ich motivácie. Naša škola ponúka k osvojeniu si niekoľko základných pilierov automatizácie:

Logické systémy – Celý digitálny svet je založený na použití tzv. binárnej logiky (dvojkovej sústavy), na základe ktorej pracujú napríklad počítače alebo mobilné telefóny. Na použití logických jednotiek a núl je založený aj prenos televízneho signálu. Cieľom výučby je osvojenie si základov logických systémov. Riešenie logických obvodov prináša v praxi možnosti ako realizovať napríklad posuvné registre (pamäte typu LIFO, FIFO) a počítadlá impulzov (základný prvok hodiniek, spočítavanie počtu kusov balených produktov...). Neoddeliteľnou súčasťou je aj simulácia navrhnutých logických obvodov v programe Multisim od National Instruments.

Programovateľné logické automaty PLC – Tí žiaci, ktorí po ukončení strednej školy budú pokračovať ďalej štúdiom na vysokej škole, sa s programovaním PLC určite stretnú. Naša škola pripravuje žiakov na zvládnutie základov programovania týchto PLC, pričom hlavná pozornosť je venovaná programovateľným automatom od firmy Siemens, a to LOGO!Simatic ( prípadne Panasonic, ABB).

Vizualizácia technologických procesov – Vizualizácia ponúka možnosť ovládania prvkov automatizovaného procesu priamo z obrazovky alebo zobrazenie aktuálnych stavov z výstupov tohto procesu na obrazovke. Keď k tomu pribudne aj možnosť vytvorenia programu na spracovanie všetkých informácií z procesu vznikne veľmi výhodná platforma, ktorú využívajú univerzity z celého sveta, je to produkt firmy National Instruments s názvom LabView.

Ďalšou formou vizualizácie je nahradenie reálnych zariadení virtuálnymi, a tým získanie možnosti riadenia veľkého množstva zariadení pomocou PLC. Na škole sa využíva vizualizácia zariadení pomocou 2D simulačného programu EasyVeep, či 3D simulačného softvéru CIROS Education (obidva od firmy FESTO). Výhodou takejto vizualizácie je hlavne spätná väzba. Na prepojenie počítača s PLC sa používa rozhranie EasyPort.

Simulácie regulačných obvodov –  Pri simulácii obvodov je nevyhnutné navrhnúť prvky obvodu tak, aby riadenie bolo optimálne (šetrenie životnosti zariadení, úspora času, financií, dosiahnutie stanoveného cieľa za najlepších podmienok). Žiaci zisťujú rôznymi metódami a kritériami tzv. kritické a optimálne konštanty regulátorov a overujú ich v simulačnom programe SIPRO vykreslením charakteristík obvodov.

Elektropneumatika – Vďaka firme FESTO je na našej škole vybudovaná učebňa plne vybavená pneumatickými systémami (činnosti vykonávané stlačeným vzduchom). Žiaci začínajú realizovať úlohy z pneumatiky, neskôr sú pridávané prvky elektropneumatiky (elektricky riadené pneumatické komponenty ).  Nakoniec je do riadenia zaradený aj riadiaci systém PLC.

Projektová činnosť – Pre žiakov nadaných, šikovných a pre žiakov s entuziazmom, pre žiakov, ktorí chcú získať viac vedomostí je vhodné využiť možnosť zapojenia sa do projektovej činnosti. Žiaci pracujú na svojich projektoch, ktoré si sami zvolia a spolu s vedúcimi učiteľmi projektov smerujú svoj projekt k úspešnému koncu. Títo žiaci sa zapájajú aj do súťaží ako napr. Stredoškolská odborná činnosť, Mladý mechatronik, Technická myšlienka roka , Strojár inovátor, súťaž firmy Siemens s názvom SYGA,  AMAVET, Xplore a iné.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy