Header image

Základné informácie o odbore:

Názov odboru: Informačné a sieťové technológie (IST)
Kód odboru: 2561M00
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Ukončenie štúdia: maturitná skúška
Stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie (ISCED 3A)
Počet žiakov prijímaných pre rok 2022/23: 120  (info z MŠVVaŠ SR

Prečo máme odbor Informačné a sieťové technológie?

Po otvorení viacerých IT firiem v Košiciach a okolí a založení klastra Košice IT Valley sme sa v roku 2010 rozhodli otvoriť študijný odbor Technické lýceum zameraný na vzdelávanie v IT oblasti, aby sme tak pokryli dopyt po odborníkoch v oblasti informačných technológií a umožnili našim absolventom zamestnať sa v progresívnom priemysle vo svojom regióne. Postupom času prišli IT zamestnávatelia s požiadavkou založiť špecializovanú skupinu odborov so zameraním na informačné technológie a Ministerstvo školstva vyňalo zo štátneho vzdelávacieho programu pre technické lýceum informatické zameranie. Z tohto dôvodu sme v roku 2018 boli okolnosťami donútení presedlať z odboru Technické lýceum, ktoré malo v tom čase medzi zamestnávateľmi v Košiciach skvelé meno, na odbor Informačné a sieťové technológie, ktorý je pokračovateľom už spomínaného technického lýcea.

S kým spolupracujeme pri výučbe?

Dlhodobú spoluprácu máme nadviazanú so spoločnosťami Deutsche Telekom IT Solutions (v minulosti známa pod názvom T-Systems Slovakia), Ness KDC, Global Logic a tiež spolu s ďalšími spoločnosťami v rámci klastra Košice IT Valley. Spolupracujeme so Školou umeleckého priemyslu v oblasti UX/UI. Okrem toho sme už viac ako 15 rokov Cisco sieťovou akadémiou, v rámci ktorej ponúkame študentom možnosť absolvovať kurzy z oblasti počítačových sietí, kyberbezpečnosti, či programovania.

Ako u nás učíme Informačné a sieťové technológie?

Prvé dva ročníky majú všetci žiaci v odbore IST rovnaké. Počas týchto dvoch rokov získajú okrem poznatkov zo všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetov aj odborné poznatky z oblasti robotiky, technickej grafiky, vektorovej a rastrovej grafiky, 3D tlače, elektrotechniky a elektroniky, hardvéru počítača, programovania v jazykoch Python a C, tvorbe webových stránok, či počítačových sietí. Na konci druhého ročníka si študenti môžu vybrať jedno z dvoch ponúknutých zameraní - Vývoj IKT riešení alebo IKT systémy a ich správa. Žiaci neprestupujú po výbere zamerania do inej triedy, avšak niektoré predmety majú v rozvrhu iné ako ich spolužiaci z druhého zamerania. Spoločne sa však ešte vzdelávajú v oblastiach ako ekonomika, Linux, mikropočítače, počítačová bezpečnosť.

Čo sa naučí žiak, ktorý si vyberie zameranie na Vývoj IKT riešení?

Vývoj IKT riešení je zameranie vhodné pre žiakov, ktorých baví programovanie, matematika, majú dobré logické a algoritmické myslenie, vedia hľadať vzory a abstrahovať problémy. Títo žiaci sa v treťom a štvrtom ročníku budú vzdelávať v oblasti objektovo-orientovaného programovania (Java), dynamických webových stránok (JavaScript, PHP, SQL), internetu vecí a tvorbe aplikácií pre mobilný operačný systém Android. Absolventi tohto zamerania sa môžu uplatniť ako tvorcovia webstránok, programátori rôznych aplikácií od konzolových cez webové až po mobilné, programátori systémov internetu vecí, testeri a podobne. 

Čo sa naučí žiak, ktorý si vyberie zameranie na IKT systémy a ich správu?

IKT systémy a ich správa je zameranie vhodné pre žiakov, ktorých baví prepájanie rôznych informačných technológií do fungujúcich celkov, hľadanie a odstraňovanie problémov, či zabezpečenie IKT systémov pred ich napadnutím a zneužitím. Títo žiaci sa v treťom a štvrtom ročníku budú vzdelávať v oblasti počítačových sietí (Cisco), serverových operačných systémov (Windows Server, Linux) a v oblasti počítačovej bezpečnosti (ochrana pred útokmi na IT infraštruktúru). Absolventi tohto zamerania sa môžu uplatniť ako správcovia serverov, operačných systémov, sieťoví špecialisti, pracovníci v oblasti kyberbezpečnosti, monitoringu, správy dát a podobne.

A čo ostatné predmety?

Tak ako na ostatných stredných školách aj u nás sa žiaci vzdelávajú v oblasti všeobecnovzdelávacích predmetov ako sú slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, telesná a športová výchova a v cudzích jazykoch, kde v rámci odboru IST žiaci študujú anglický a súčasne nemecký jazyk. Z prírodovedných predmetov žiaci získavajú poznatky z fyziky a matematiky, pričom matematiku majú vo všetkých štyroch ročníkoch.

Kompletný prehľad predmetov si môžete pozrieť v učebnom pláne.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy