Header image

STANOVY

 

 

ZDRUŽENIA RODIČOV PRI STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLE ELEKTROTECHNICKEJ NA
KOMENSKÉHO ULICI
V KOŠICIACH

V súlade s § 1 a 2 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších zmien a doplnkov, sa zákonní zástupcovia žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského ulici č. 44 v Košiciach

 

združujú

za účelom spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami i s orgánmi školskej samosprávy tejto školy prípadne aj s inými osobami a organizáciami do občianskeho združenia (ďalej len združenie).Čl. I.
Názov, sídlo a členovia združenia


1. Názov občianskeho združenia je:
"Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach ".

2. Sídlo združenia je na adrese: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského č. 44, 040 01 Košice.

 

3. Združenie je právnickou osobou a vzniká registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 

4. Členmi združenia sú zákonní zástupcovia žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského ul. č. 44 v Košiciach (ďalej len škola).

 

5. Členmi združenia môžu byť aj iné právnické alebo fyzické osoby, pokiaľ chcú svojou činnosťou napomôcť dosiahnuť cieľ tohto združenia.

 

Čl. II.
Cieľ a činnosť združenia

1. Cieľom združenia je v spolupráci s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy i školskou samosprávou prípadne aj inými osobami a organizáciami dosiahnuť:
 • vzdelávanie žiakov v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti odbornej i všeobecnej pedagogiky,
 • výchovu žiakov založenú na princípoch humanizmu a demokracie, vlasteneckého cítenia a rozvoja jeho osobnosti,
 • ochranu práv žiakov, v súlade s medzinárodnými dohovormi a ochrane práv dieťaťa,
 • realizáciu práv a povinností zákonných zástupcov žiakov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy rodinného práva,
 • ochranu zamestnancov školy pred spoločensky nežiaducimi prejavmi žiakov i ich zákonných zástupcov, či iných spoločenských skupín.


2. Činnosť združenia bude zameraná najmä na:
 • riešenie výchovných vzdelávacích problémov v spolupráci so zamestnancami školy,
 • ochranu žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese a ich nadmerným zaťažovaním,
 • podávanie podnetov riaditeľovi školy a orgánom štátnej správy v školstve na racionalizáciu vyučovacieho procesu v závislosti na potreby praxe a spoluprácu pri riešení týmito orgánmi i  združeniami na iných školách, či inými občianskymi iniciatívami (nadácie a pod.),
 • ochranu zdravia detí a podporu ich zdravého telesného a duševného vývoja i racionálneho stravovania,
 • rozvoj záujmovej činnosti žiakov, spoluprácu pri organizovaní školských výletov, lyžiarskych zájazdov a pod.,
 • materiálnu a finančnú podporu výchovno — vzdelávacieho procesu,
 • získanie spolupráce so školami na území SR i so školami v zahraničí so zameraním na výmenné študijné pobyty.

Čl. III.
Členstvo v združení

1. Členom združenia môžu byť zákonní zástupcovia žiakov, navštevujúcich školu.

2. Členom môže byť aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce združeniu pomôcť pri napĺňaní jeho cieľa a bude prijatá za člena združenia. O prijatí právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nie je zákonným zástupcom žiaka za člena združenia rozhoduje výbor združenia, na základe písomnej prihlášky.

3. Členstvo vzniká registráciou, po úhrade členského príspevku vo výške schválenej členskou schôdzou na príslušný školský rok.

4. Členstvo v združení zaniká:
 • ukončením štúdia žiaka na škole,
 • dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia výboru združenia,
 • vylúčením,
 • zánikom školy.

Čl. IV.
Práva a povinnosti členov

1.    Členovia majú právo:
 •  obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami,
 •  byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia,
 •  podávať návrhy na zmeny v organizácii združenia,
 •  prostredníctvom svojich zástupcov zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia,
 •  voliť orgány združenia a byť volení do týchto orgánov.

2.    Členovia majú tieto povinnosti:
  •  dodržiavať stanovy združenia,
 •  plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov združenia,
 •  každoročne zaplatiť členský príspevok, vo výške a v lehote schválenej členskou schôdzou združenia. 

Čl. V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
 • členská schôdza
 • výbor združenia
 • revízna komisia
 • stále a dočasné komisie


Členská schôdza 
je najvyšším orgánom združenia a:
 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva členov výboru združenia,
 • volí a odvoláva členov revíznej komisie,
 • schvaľuje výšku členského príspevku,
 • schvaľuje plán činností a výročnú správu združenia,
 • schvaľuje rozpočet a správu o čerpaní rozpočtu,
 • rozhoduje o vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia.

Členskú schôdzu zvoláva výbor združenia, najmenej raz do roka a podľa potreby. Výbor združenia zvolá členskú schôdzu aj vtedy, ak o to požiada písomne najmenej 1/3 členov združenia.

 

Členská schôdza rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov združenia.

 

Výbor združenia je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť je zodpovedný členskej schôdzi a riadi činnosť združenia medzi dvoma zasadnutiami členskej schôdze.

 

 • Počet členov výboru je spravidla daný počtom tried školy.
 • Členovia výboru sú volení spomedzi triednych dôverníkov a iných členov združenia.
 • Funkčné obdobie členov výboru je jeden školský rok.

Výbor združenia najmä:
 • volí a odvoláva svojho predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a vedúcich jednotlivých komisií spomedzi svojich členov. V mene združenia koná predseda alebo podpredseda výboru.
 • riadi a zabezpečuje činnosť združenia medzi dvoma členskými schôdzami,
 • zvoláva a programovo pripravuje členskú schôdzu,
 • rozhoduje o členstve v združení,
 • vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • rozhoduje o použití majetku združenia, v súlade s čl. VI týchto stanov,
 • rozhoduje o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia.

Výbor združenia môže:
 • zriadiť kanceláriu pre svoju činnosť,
 • na návrh predsedu odmeňovať členov výboru za prácu nad rámec plnenia bežných úloh člena výboru, ktorá by inak musela byť zmluvne zabezpečené inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou za odmenu.


Zasadnutie výboru zvoláva a riadi jeho predseda, najmenej päť krát za školský rok. Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor rozhoduje prostou väčšinou hlasov svojich členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu výboru.

 

Na rokovanie výboru sa vždy pozývajú členovia revíznej komisie a riaditeľ školy alebo jeho zástupca prípadne iní zamestnanci školy.

 

Predseda výboru zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene. Listiny finančnej povahy podpisuje spolu s hospodárom združenia. Počas neprítomnosti zastupuje predsedu jeho podpredseda, alebo výborom poverený iný jeho člen.

 

Ktorýkoľvek člen výboru môže zo svojej funkcie odstúpiť. O svojom rozhodnutí je povinný písomne informovať výbor združenia, s uvedením dátumu, ku ktorému odstupuje z funkcie.

 

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore združenia.

 

Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne a je rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhodnutia prijíma väčšinou hlasov prítomných členov.

 

Revízna komisia kontroluje:
 • hospodárenie združenia, upozorňuje výbor združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • dodržiavanie stanov združenia,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem v činnosti združenia.

Revízna komisia vypracováva revíznu správu ku dňu konania členskej schôdze. Ak zistí, alebo je upozornená na to že uznesenie výboru združenia je v rozpore so zásadami hospodárenia združenia, s rozpočtom združenia, alebo s platnými zákonmi pozastavuje jeho výkon až do najbližšieho zasadania výboru.

 

Komisie sa môžu zriaďovať pre jednotlivé druhy činnosti, najmä pre výchovné otázky a voľbu povolania, záujmovú, kultúrnu a športovú činnosť, sociálnu oblasť, stravovanie žiakov a pod.

 

Z členskej schôdze, zo schôdzí výboru združenia, revíznej komisie sa robia stručné zápisnice. Celá dokumentácia sa po skončení funkčného obdobia orgánov združenia (školský rok), ukladá do archívu školy na päť rokov.

 

Čl. VI.
Zásady hospodárenia združenia


1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

 

2. Zdrojmi majetku sú:
 • členské príspevky,
 • dary od fyzických osôb alebo právnických osôb,
 • dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
 • výnosy z majetku,
 • príjmy z činnosti združenia v súlade s jeho cieľom.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a za hospodárenie zodpovedá výbor združenia.

4. Finančné prostriedky združenia sa združujú na bankovom účte, ktorý je vedený v banke na meno združenia. Podpisové právo na nakladanie s týmito prostriedkami majú predseda, podpredseda, tajomník a hospodár združenia, prípadne iné osoby podľa rozhodnutia výboru. V týchto veciach konajú spoločne vždy dvaja oprávnení.

 

Čl. VII.
Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2. Zánik združenia oznámi predseda výboru združenia príslušnému ministerstvu do 15 dní od rozhodnutia členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení, prípadne zlúčení s iným združením.

3. Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, výbor združenia určí likvidátora. Pri likvidácii sa uhradia najprv všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.

 

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR.
2. Každú zmenu stanov schvaľuje členská schôdza.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy