Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor. Prijímacie konanie pre školský rok 2022 /2023 bolo dňa 26.5.2022 ukončené. Odvolania voči neprijatiu, ktoré neboli vyriešené riaditeľom školy v rámci autoremedúry, budú do 10.6.2022 doručené na Odbor školstva KSK. Na študijný odbor 2561 M Informačné a sieťové technológie bolo prijatých vrátane odvolaní 120 uchádzačov, posledný uchádzač prijatý na uvoľnené miesta, ktorý sa odvolal bol v poradí na 174. mieste. Na študijný odbor 2675 M Elektrotechnika bolo prijatých vrátane odvolaní 60 uchádzačov, posledný uchádzač prijatý na uvoľnené miesta, ktorý sa odvolal bol v poradí na 112. mieste.

Druhé kolo prijímacích skúšok z dôvodu naplnenia všetkých voľných miest NEBUDE.

Košický samosprávny kraj podľa §9 ods. 10) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné miesta pre II. kolo  prijímacieho konania na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre 1. ročník  v školskom roku 2022/2023: Prehľad voľných miest

Výsledné poradie uchádzačov na maturitné štúdium po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)


Výsledné poradie uchádzačov na duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium po prijímacích skúškach

Anonymizované poradie podľa pridelených kódov si môžete pozrieť po kliknutí sem. Všetci uchádzači o štúdium dostanú písomné Rozhodnutie o prijatí/neprijatí doporučeným listom poštou.

Na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave sa stretli dňa 17. septembra 2018 zástupcovia škôl z 2. ročníka programu Európskeho parlamentu EPAS a zároveň účastníci  3. ročníka spolu za účasti europoslancov EP za SR p. Borisom Zalom a p. Ivanom Štefancom. Naša škola SPŠ elektrotechnická v Košiciach sa zaradila do 3. ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 26 škôl z celej SR.

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí, podnietiť ich záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň. Žiaci tak získajú priamu skúsenosť s európskym občianstvom, čo táto skutočnosť znamená  pre ich každodenný život a ako môžu zmeniť Európu v budúcnosti.

V Slovenskej republike tento program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Súčasťou tejto malej slávnosti i otvorenia bolo aj odovzdanie plakiet a tiež certifikátov úspešným školám z 2. ročníka programu EPAS. Ocenenia boli odovzdané riaditeľom Informačnej kancelárie EP v Bratislave p. R. Hajšelom a za prítomnosti zástupcov z AINova p. M. Jendeková, p. K.Cigánová  a expertmi Helsinského výboru p.D. Horná, p. K. Petőcz.

Viac informácií nájdete na web stránke:

http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2018/

sept_18/epas_18.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/

                                                                                   Ing. Marta Greňová, Ing. Jana Trnková

 

 

Mesiac: Aktivity:

 September -  Október

 Európsky deň jazykov - Kvíz: Poznáš Európu? - 1.ročník

 Možnosti pre mladých - Profesia days Košice 2018 - 2. a 4. ročník

 Exkurzia v Ekocentre Poroszló v Maďarsku - 3.ročník

 Možnosti pre mladých - This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

 Kampaň ,,Tentoraz idem voliť- This time I am voting“

 Výchova k hrdosti - 100. výročie vzniku ČSR

 Oslavujeme 100. výročie Československa

 100 rokov Československa v školskej knižnici

 November -  December

 Deň otvorených dverí

 Čo robí Európa pre mňa?

 Čo robí EÚ pre mňa- cyklotrasy v Košickom kraji

 Týždeň vedy a techniky

 Deň kariéry

 Záložka do knihy spája slovenské školy

 Ahoj Európa

 Január -  Február

 Naši elektrotechnici medzi rovesníkmi základnej školy

 Elektrotechnici a videokonferencia s europoslancom pánom                     JUDr. Eduardom Kukanom

 Keď informatika a kultúra majú k sebe blízko

 Spotrebiteľské vzdelávanie

Marec - Apríl

 Tentoraz idem voliť - This time I'm voting

 Študentské prezidentské voľby

 Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 v

 Košiciach

  Séria workshopov pre našich študentov

 ,, Dni energií pre žiakov ZŠ“ -19.-20.marca 2019

Máj- Jún

 Simulované voľby do EP

 Workshopy k študentským voľbám v našej škole

 Oslavovali sme ,,Deň Európy“ v našom meste

 Mladý Digitálny Európan

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004227135
DnesDnes659
Tento týždeňTento týždeň11002
Tento mesiacTento mesiac56941
počet návštev od 26.4.2015