Header image

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Formy praktickej časti maturitnej skúšky z odborných predmetov:
a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (vyžrebovanie a riešenie maturitnej témy podľa zadania )
b) obhajoba vlastného projektu
c) obhajoba úspešných súťažných prác

a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
V tejto forme žiak aplikuje teoretické vedomosti a zručnosti získané praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho študijného odboru – praktická činnosť, ktorej výsledkom je výrobok alebo služba, praktické cvičenia, simulácia, laboratórne cvičenia a pod. Podľa charakteru študijného odboru a vyžrebovanej témy je jej súčasťou písomné a grafické riešenie a vyhodnotenie úlohy.

b) Obhajoba vlastného projektu
V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa odboru štúdia.

c) Obhajoba úspešných súťažných prác
Žiak predvedie a obháji úspešnú odbornú prácu, ktorá sa umiestnila na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo 1. až 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR registrovanej MŠ SR.

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - Obhajoba vlastného projektu v odbore 2675M elektrotechnika

V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa odboru a zvolenej oblasti štúdia.

Žiak si do 30. septembra  príslušného školského roka zvolí formu PČOZ MS a vyplní záväznú prihlášku. Ak si žiak zvolí formu PČOZ MS   obhajoba vlastného projektu, postupuje nasledovne:

 1. Žiak si zvolí tému,  vyberie konzultanta (učiteľ odborných predmetov SPŠEKE) a po dohode s ním vyplní záväznú prihlášku. Téma projektu musí vychádzať zo študijného odboru žiaka a zvolenej oblasti štúdia, nemôže sa zmeniť po 30. septembri príslušného školského roka.
 2. Žiak je povinný po konzultácii so svojím konzultantom vypracovať špecifikáciu projektu, ktorú odovzdá svojmu konzultantovi do 30. septembra. Na základe špecifikácie projektu konzultant v spolupráci s členmi príslušnej predmetovej komisie zváži schopnosti žiaka a posúdi jeho spôsobilosť realizovať daný projekt.
 3. Práce na projekte žiak konzultuje  priebežne so svojím konzultantom, avšak  minimálne 2x do mesiaca, pričom konzultácie si zaznamenáva v konzultačnom denníku.
 4. Žiak je povinný prezentovať svoju prácu v školskom kole SOČ, a tiež v prípade postupu na vyšších kolách SOČ (termín školského kola SOČ bude určený podľa  pokynov krajskej  komisie, predpokladaný termín školského kola:  február 2019).
 5. Ukončenie práce na projekte:
 • Ak nebude projekt k termínu školského kola SOČ na dostatočnej úrovni, bude hodnotiacou komisiou vyradený z možnosti obhajoby PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu a žiak vykoná PČOZ MS formou  praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (t.j. vyžrebovanie a riešenie úlohy).
 • Ak žiak nesplní podmienky z bodu 3 a 4, vykoná PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (t.j. vyžrebovanie a riešenie úlohy).
 • Žiak sa môže sám rozhodnúť k termínu školského kola SOČ ukončiť prácu vo forme PČOZ MS obhajoba vlastného projektu a prihlásiť sa na PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy.
 • V prípade, že žiak 4. ročníka bude mať zníženú známku zo správania (podmienečné vylúčenie zo školy) udelenú v priebehu školského roka, alebo nebude prospievať z niektorého odborného predmetu v priebehu školského roka, stráca možnosť obhajoby vlastného projektu  na PČOZ MS. Toto rozhodnutie vo výnimočnom prípade môže zmeniť iba RŠ na základe žiadosti žiaka.
 1. Finančná podpora

Projekty, ktoré nájdu využitie vo výchovno-vzdelávacom procese a budú na požadovanej kvalitatívnej úrovni, budú po doporučení konzultanta a hodnotiacej komisie finančne podporené zo zdrojov ZR.

 1. Hodnotiacu komisiu vymenuje riaditeľ školy do 31. januára príslušného šk. roka.

Dokumentácia k práci musí byť odovzdaná v 2 exemplároch v tlačenej verzii a 2x na CD v elektronickej verzii do 30. marca  príslušného školského roka spolu s konzultačným denníkom. Súčasťou softwarových prác je zdrojový program priložený k dokumentácii. Dokumentácia musí byť spracovaná podľa príslušných noriem, pri spracovaní musia byť využité všetky vedomosti získané počas štúdia, schémy a plošné spoje nesmú byť skenované, ale nakreslené v programe ORCAD, Eagle.... . Pri spracovaní treba využiť možnosti programov MS Office. Pokyny na vypísanie titulnej strany technickej dokumentácie je dostupný na WEB stránke našej školy.

                Pri obhajobe musí žiak preukázať aj teoretické vedomosti potrebné ku svojej práci, musí poznať funkciu použitých súčiastok, zapojení, algoritmov a podobne. Práca musí byť preukázateľne samostatnou prácou študenta alebo kolektívu študentov, na práci sa nesmie podieľať nikto okrem autorov a konzultantov. V práci musí byť zreteľne vyjadrený podiel práce autora či jednotlivých autorov a podiel konzultantov. Žiak musí presne uviesť literatúru, zdroje z internetu a ostatné zdroje, ktoré využil pri realizácii práce. Výsledky práce musia byť využiteľné aj mimo procesu samotnej skúšky, tzn. práca musí prinášať aj po ukončení projektu reálny úžitok pre jedinca, školu alebo inú inštitúciu.

                Počas práce na vlastnom projekte sa žiak môže prihlásiť do súťaže pre žiakov stredných škôl registrovanej MŠ SR (olympiáda, SOČ, ZENIT,...). Ak je v tejto súťaži úspešný, môže PČOZ  vykonať formou  obhajoby úspešných súťažných prác. Téma a obsah práce pre účasť v súťaži nemusí vychádzať zo zvolenej oblasti štúdia žiaka, avšak pre obhajobu PČOZ MS  musí práca vychádzať zo študijného odboru žiaka a má mať praktický výstup. Termín odovzdania práce je  podľa termínov konkrétnej súťaže.

 

Obhajoba vlastného projektu v rámci predmetu „Ročníkový projekt“ v odbore 3918 M technické lýceum a v odbore 2561 M  informačné a sieťové technológie

 1. V prípade, že žiak rieši projekt, s ktorým sa prihlásil na obhajobu ako na formu vykonania PČOZ MS a tento žiak dosiahne na polročnom alebo koncoročnom vysvedčení alebo pri celkovom hodnotení projektu známku 1,2 alebo 3, rozhodne o vhodnosti obhajoby tohto projektu na PČOZ MS komisia zostavená z členov predmetovej komisie, do ktorej patrí riešená problematika.
 1. V prípade, že žiak rieši projekt, s ktorým sa prihlásil na obhajobu ako na formu vykonania PČOZ MS a tento žiak dosiahne na polročnom alebo koncoročnom vysvedčení alebo pri celkovom hodnotení projektu známku 4 alebo 5, neumožní sa mu obhajoba tohto projektu v rámci PČOZ MS.
 1. Téma ročníkového projektu vychádza z potrieb praxe, profilu absolventa a možností školy. Témy ročníkových projektov sú zverejnené do začiatku mája v 3. ročníku štúdia a žiak má do určeného termínu možnosť oznámiť, o ktorú tému má záujem, prípadne si môže tému navrhnúť sám. Po stanovenom termíne, najneskôr do konca septembra, určí tému projektu zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety. Zástupca riaditeľa školy zohľadňuje záujem žiakov o témy ročníkových projektov s prihliadnutím na samostatnosť riešenia. V odôvodnených prípadoch môže byť projekt tímovou prácou.
 1. Podklady k ročníkovému projektu si žiak zabezpečuje už počas súvislej dvojtýždňovej prípravy na ročníkový projekt na konci 3. ročníka. Zásady vypracovania ročníkového projektu a spôsob hodnotenia projektu určuje riaditeľ školy.
 1. Žiak je povinný odovzdať ročníkový projekt alebo jeho časť zástupcovi riaditeľa školy v určenom termíne, najneskôr dva týždne pre klasifikačnou poradou príslušného klasifikačného obdobia. Súčasťou obhajoby projektu musí byť jeho prezentácia v niektorom z prezentačných programov.
 1. Podmienkou pre umožnenie obhajoby ročníkového projektu na PČOZ MS je aj aktívna účasť na súťažnej prezentácii projektov v rámci triedneho alebo školského kola SOČ. V prípade, že žiak odmietne reprezentovať projekt na rôznych súťažiach prípadne preukázateľne sabotuje prezentáciu, môže mu byť znemožnená obhajoba tohto projektu v rámci PCOZ MS.
 1. Dokumentácia k práci musí byť odovzdaná v 2 exemplároch v tlačenej verzii a 2x na CD v elektronickej verzii. Súčasťou softwarových prác je zdrojový program priložený k dokumentácii. Dokumentácia musí byť spracovaná podľa príslušných noriem, pri spracovaní musia byť využité všetky vedomosti získané počas štúdia, schémy a plošné spoje nesmú byť skenované, ale nakreslené v programe ORCAD, Eagle.... . Pri spracovaní treba využiť možnosti programov MS Office. Pokyny na vypísanie titulnej strany technickej dokumentácie je dostupný na WEB stránke našej školy.
 1. Pri obhajobe musí žiak preukázať aj teoretické vedomosti potrebné ku svojej práci, musí poznať funkciu použitých súčiastok, zapojení, algoritmov a podobne. Práca musí byť preukázateľne samostatnou prácou študenta alebo kolektívu študentov, na práci sa nesmie podieľať nikto okrem autorov a konzultantov. V práci musí byť zreteľne vyjadrený podiel práce autora či jednotlivých autorov a podiel konzultantov. Žiak musí presne uviesť literatúru, zdroje z internetu a ostatné zdroje, ktoré využil pri realizácii práce. Výsledky práce musia byť využiteľné aj mimo procesu samotnej skúšky, tzn. práca musí prinášať aj po ukončení projektu reálny úžitok pre jedinca, školu alebo inú inštitúciu.

                Počas práce na vlastnom projekte sa žiak môže prihlásiť do súťaže pre žiakov stredných škôl registrovanej MŠ SR (olympiáda, SOČ, ZENIT,...). Ak je v tejto súťaži úspešný, môže PČOZ  vykonať formou  obhajoby úspešných súťažných prác. Téma a obsah práce pre účasť v súťaži nemusí vychádzať zo zvolenej oblasti štúdia žiaka, avšak pre obhajobu PČOZ MS  musí práca vychádzať zo študijného odboru žiaka a má mať praktický výstup. Termín odovzdania práce je  podľa termínov konkrétnej súťaže.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Šablóna dokumentácie (Word 2007 a vyšší)
Konzultačný denník (okrem Technického lýcea a IST)
Špecifikácia témy (online formulár)
Vzor popisu CD/DVD média (médium sa musí k práci pripevniť v papierovej obálke na CD/DVD, ktorá sa nalepí na zadnú obálku zviazanej práce, plastové obaly nie sú povolené)
 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
001014063
DnesDnes9
Tento týždeňTento týždeň1183
Tento mesiacTento mesiac3270
počet návštev od 26.4.2015