Header image

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

 

Formy praktickej časti maturitnej skúšky z odborných predmetov:

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (vyžrebovanie a riešenie maturitnej témy podľa zadania )
b) obhajoba vlastného projektu
c) obhajoba úspešných súťažných prác

a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
V tejto forme žiak aplikuje teoretické vedomosti a zručnosti získané praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho študijného odboru – praktická činnosť, ktorej výsledkom je výrobok alebo služba, praktické cvičenia, simulácia, laboratórne cvičenia a pod. Podľa charakteru študijného odboru a vyžrebovanej témy je jej súčasťou písomné a grafické riešenie a vyhodnotenie úlohy.

b) Obhajoba vlastného projektu
V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa odboru štúdia.

c) Obhajoba úspešných súťažných prác
Žiak predvedie a obháji úspešnú odbornú prácu, ktorá sa umiestnila na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo 1. až 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR registrovanej MŠ SR.

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

b) Obhajoba vlastného projektu - študijný odbor 2675 M elektrotechnika

V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo zamerania príslušného študijného odboru a potrieb praxe.

Žiak si do 30. septembra príslušného školského roka zvolí formu PČOZ MS a vyplní záväznú prihlášku. Ak si žiak zvolí formu PČOZ MS obhajoba vlastného projektu (POZOR: Názov témy projektu sa nemôže zmeniť po 30. septembri príslušného školského roka), postupuje nasledovne:

 1. Žiak si zvolí tému, vyberie konzultanta (učiteľ odborných predmetov SPŠEKE) a po dohode s ním vyplní záväznú prihlášku.
 2. Žiak je povinný po konzultácii so svojím konzultantom vypracovať špecifikáciu projektu, ktorú odovzdá svojmu konzultantovi do termínu stanoveného zástupcom riaditeľa školy. Na základe špecifikácie projektu konzultant v spolupráci s členmi príslušnej predmetovej komisie zváži schopnosti žiaka a posúdi jeho spôsobilosť realizovať daný projekt.
 3. Práce na projekte žiak konzultuje priebežne so svojím konzultantom, avšak minimálne 2x do mesiaca, pričom konzultácie si zaznamenáva v konzultačnom denníku.
 4. Žiak je povinný prezentovať svoju prácuv školskom kole SOČ, a tiež v prípade postupu na vyšších kolách SOČ (termín školského kola SOČ bude určený podľa pokynov krajskej komisie, predpokladaný termín školského kola: február príslušného školského roka).
 5. Ukončenie práce na projekte:
 • Ak nebude projekt k termínu školského kola SOČ na dostatočnej úrovni, bude hodnotiacou komisiou vyradený z možnosti obhajoby PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu a žiak vykoná PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (t.j. vyžrebovanie a riešenie úlohy).
 • Ak žiak nesplní podmienky z bodu 3 a 4, vykoná PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (t.j. vyžrebovanie a riešenie úlohy).
 • Žiak sa môže sám rozhodnúť k termínu školského kola SOČ ukončiť prácu vo forme PČOZ MS obhajoba vlastného projektu a prihlásiť sa na PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy.
 • V prípade, že žiak 4. ročníka bude mať zníženú známku zo správania o dva stupne alebo podmienečné vylúčenie zo školy udelené v priebehu školského roka, alebo nebude prospievať z niektorého odborného predmetu v priebehu školského roka, stráca možnosť obhajoby vlastného projektu na PČOZ MS. Toto rozhodnutie vo výnimočnom prípade môže zmeniť iba riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka.
 1. Finančná podpora

Projekty, ktoré nájdu využitie vo výchovno-vzdelávacom procese a budú na požadovanej kvalitatívnej úrovni, budú po doporučení konzultanta a hodnotiacej komisie finančne podporené zo zdrojov ZR.

 1. Hodnotiacu komisiu pre školské kolo SOČ vymenuje riaditeľ školy do 31. januára príslušného školského roka.

        Dokumentácia k práci musí byť odovzdaná v 1 exemplári v tlačenej verzii a 1x v elektronickej verzii, ktorá bude nahratá na platformu Mylearning do predmetu PČOZ do určeného dátumu príslušného školského roka spolu s konzultačným denníkom. Súčasťou softwarových prác je aj zdrojový program priložený k dokumentácii. Dokumentácia musí byť spracovaná podľa príslušných noriem, pri spracovaní musia byť využité všetky vedomosti získané počas štúdia, schémy a plošné spoje nesmú byť skenované, ale nakreslené v príslušných programoch. Pri spracovaní výslednej dokumentácie je potrebné využiť možnosti kancelárskych programov, aby boli splnené požiadavky na formálnu a neformálnu stránku dokumentácie. Pokyny na vypísanie titulnej strany technickej dokumentácie je dostupný na WEB stránke školy.

        Pri obhajobe musí žiak preukázať aj teoretické vedomosti potrebné ku svojej práci, musí poznať funkciu použitých súčiastok, zapojení, algoritmov a podobne. Práca musí byť preukázateľne samostatnou prácou žiaka alebo kolektívu žiakov, na práci sa nesmie podieľať nikto okrem autorov a konzultantov. V práci musí byť zreteľne vyjadrený podiel práce autora, či jednotlivých autorov a podiel konzultantov. Žiak musí presne uviesť literatúru, zdroje z internetu a ostatné zdroje, ktoré využil pri realizácii práce. Výsledky práce musia byť využiteľné aj mimo procesu samotnej skúšky, tzn. práca musí prinášať aj po ukončení projektu reálny úžitok pre jedinca, školu alebo inú inštitúciu, má preukazovať prvky inovácie.

         Počas práce na vlastnom projekte sa žiak môže prihlásiť do súťaže pre žiakov stredných škôl registrovanej MŠ SR (olympiáda, SOČ, ZENIT, Enersol, apod.). Ak je v tejto súťaži úspešný, môže PČOZ vykonať formou obhajoby úspešnej súťažnej práce. Téma a obsah práce pre účasť v súťaži nemusí vychádzať zo zvolenej oblasti štúdia žiaka, avšak pre obhajobu PČOZ MS musí práca vychádzať zo študijného odboru žiaka a má mať praktický výstup. Termín odovzdania práce je podľa termínov konkrétnej súťaže.

 

b) Obhajoba vlastného projektu - študijný odbor 2561 M  informačné a sieťové technológie v rámci predmetu „Ročníkový projekt“

 1. V prípade, že žiak rieši projekt, s ktorým sa prihlásil na obhajobu ako na formu vykonania PČOZ MS a tento žiak dosiahne na polročnom alebo koncoročnom vysvedčení alebo pri celkovom hodnotení projektu známku 1, 2 alebo 3, rozhodne o vhodnosti obhajoby tohto projektu na PČOZ MS odborný a metodický konzultant projektu, v konečnom dôsledku vedúci príslušnej predmetovej komisie.
 2. V prípade, že žiak rieši projekt, s ktorým sa prihlásil na obhajobu ako na formu vykonania PČOZ MS a tento žiak dosiahne na polročnom alebo koncoročnom vysvedčení alebo pri celkovom hodnotení projektu známku 4 alebo 5, neumožní sa mu obhajoba tohto projektu v rámci PČOZ MS a vykoná PČOZ MS formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (t.j. vyžrebovanie a riešenie úlohy).
 3. Téma ročníkového projektu vychádza z potrieb praxe, profilu absolventa a možností školy, prípadne si môže, po schválení konzultantom, tému navrhnúť sám. V odôvodnených prípadoch môže byť projekt tímovou prácou.
 4. Podklady k ročníkovému projektu si môže žiak zabezpečiť už počas súvislej dvojtýždňovej prípravy na ročníkový projekt na konci 3. ročníka. Zásady vypracovania ročníkového projektu a spôsob hodnotenia projektu určuje riaditeľ školy.
 5. Žiak je povinný odovzdať dokumentáciu k projektu a všetky zodpovedajúce prílohy vyučujúcemu predmetu Ročníkový projekt v určenom termíne, spravidla do konca marca príslušného školského roka. Následne bude projektová dokumentácia odovzdaná zástupcovi riaditeľa školy pre teoretické vzdelávanie odborných predmetov. Súčasťou obhajoby projektu musí byť jeho prezentácia v niektorom z prezentačných programov.
 6. Podmienkou pre umožnenie obhajoby ročníkového projektu na PČOZ MS je aj aktívna účasť na súťažnej prezentácii projektov v rámci triedneho alebo školského kola SOČ. V prípade, že žiak odmietne reprezentovať projekt na rôznych súťažiach, prípadne preukázateľne sabotuje prezentáciu, môže mu byť znemožnená obhajoba tohto projektu v rámci PČOZ MS.
 7. Dokumentáciak práci musí byť odovzdaná v 1 exemplári v tlačenej verzii a 1x v elektronickej verzii, ktorá bude nahratá na platformu Mylearning do predmetu PČOZ do určeného dátumu príslušného školského roka. Súčasťou softwarových prác je aj zdrojový program priložený k dokumentácii. Dokumentácia musí byť spracovaná podľa príslušných noriem, pri spracovaní musia byť využité všetky vedomosti získané počas štúdia, schémy a plošné spoje nesmú byť skenované, ale nakreslené v príslušných programoch. Pri spracovaní výslednej dokumentácie je potrebné využiť možnosti kancelárskych programov, aby boli splnené požiadavky na formálnu a neformálnu stránku dokumentácie. Pokyny na vypísanie titulnej strany technickej dokumentácie je dostupný na WEB stránke školy.
 8. Pri obhajobemusí žiak preukázať aj teoretické vedomosti potrebné ku svojej práci, musí poznať funkciu použitých súčiastok, inštrukcií, algoritmov a podobne. Práca musí byť preukázateľne samostatnou prácou žiaka alebo kolektívu žiakov, na práci sa nesmie podieľať nikto okrem autorov a konzultantov. V práci musí byť zreteľne vyjadrený podiel práce autora, či jednotlivých autorov a podiel konzultantov. Žiak musí presne uviesť literatúru, zdroje z internetu a ostatné zdroje, ktoré využil pri realizácii práce. Výsledky práce musia byť využiteľné aj mimo procesu samotnej skúšky, tzn. práca musí prinášať aj po ukončení projektu reálny úžitok pre jedinca, školu alebo inú inštitúciu, má preukazovať prvky inovácie.

        Počas práce na vlastnom projekte sa žiak môže prihlásiť do súťaže pre žiakov stredných škôl registrovanej MŠ SR (olympiáda, SOČ, ZENIT, Enersol, a pod.). Ak je v tejto súťaži úspešný, môže PČOZ vykonať formou obhajoby úspešnej súťažnej práce. Téma a obsah práce pre účasť v súťaži nemusí vychádzať zo zvolenej oblasti štúdia žiaka, avšak pre obhajobu PČOZ MS musí práca vychádzať zo študijného odboru žiaka a má mať praktický výstup. Termín odovzdania práce je podľa termínov konkrétnej súťaže.               

 

Dokumenty na stiahnutie:

Šablóna dokumentácie
Konzultačný denník (okrem IST)
Špecifikácia témy (online formulár) 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35