Header image

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Formy praktickej časti maturitnej skúšky z odborných predmetov:
a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy (vyžrebovanie a riešenie maturitnej témy podľa zadania )
b) obhajoba vlastného projektu
c) obhajoba úspešných súťažných prác

a) Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
V tejto forme žiak aplikuje teoretické vedomosti a zručnosti získané praktickými zložkami výučby podľa konkrétneho študijného odboru – praktická činnosť, ktorej výsledkom je výrobok alebo služba, praktické cvičenia, simulácia, laboratórne cvičenia a pod. Podľa charakteru študijného odboru a vyžrebovanej témy je jej súčasťou písomné a grafické riešenie a vyhodnotenie úlohy.

b) Obhajoba vlastného projektu
V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa odboru štúdia.

c) Obhajoba úspešných súťažných prác
Žiak predvedie a obháji úspešnú odbornú prácu, ktorá sa umiestnila na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo 1. až 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR registrovanej MŠ SR.

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - Obhajoba vlastného projektu

V tejto forme žiak predloží maturitnej komisii komplexnú odbornú prácu alebo projekt, ktorý riešil počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca musí byť obsahovo zameraná podľa odboru a zvolenej oblasti štúdia.

Žiak si do 30. septembra príslušného školského roka zvolí formu PČOZ a vyplní záväznú prihlášku. Ak si žiak zvolí formu PČOZ obhajoba vlastného projektu, postupuje nasledovne:

 

  1. Žiak si zvolí tému, vyberie konzultanta (učiteľ odborných predmetov SPŠEKE) a po dohode s ním vyplní záväznú prihlášku. Téma projektu musí vychádzať zo študijného odboru žiaka a zvolenej oblasti štúdia, nemôže sa zmeniť po 30. septembri príslušného školského roka.
  2. Žiak je povinný po konzultácii so svojím konzultantom vypracovať špecifikáciu projektu, ktorú odošle prostredníctvom online formulára do 30. septembra. Na základe špecifikácie projektu konzultant v spolupráci s členmi príslušnej predmetovej komisie zváži schopnosti žiaka a posúdi jeho spôsobilosť realizovať daný projekt.
  3. Práce na projekte žiak konzultuje priebežne so svojím konzultantom, avšak minimálne 2x do mesiaca, pričom konzultácie si zaznamenáva v konzultačnom denníku. Minimálny počet konzultácií projektu je 10.
  4. Žiak je povinný prezentovať svoju prácu v školskom kole SOČ (termín školského kola SOČ bude určený podľa pokynov krajskej komisie, predpokladaný termín školského kola: február príslušného školského roku).
  5. Ukončenie práce na projekte:

a) Ak nebude projekt k termínu školského kola SOČ na dostatočnej úrovni, bude hodnotiacou komisiou vyradený z možnosti obhajoby PČOZ formou obhajoby vlastného projektu a študent vykoná PČOZ formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy (t.j. vyžrebovanie a riešenie úlohy).

b) Žiak sa môže sám rozhodnúť k termínu školského kola SOČ ukončiť prácu vo forme PČOZ obhajoba vlastného projektu a prihlásiť sa na PČOZ formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy.

c) V prípade, že žiak 4. ročníka bude mať zníženú známku zo správania (podmienečné vylúčenie zo školy) udelenú v priebehu školského roka, stráca možnosť obhajoby vlastného projektu na PČOZ MS. Toto rozhodnutie vo výnimočnom prípade môže zmeniť iba RŠ.

d) V prípade, že žiak 4. ročníka nebude priebežne (min. 2x mesačne) konzultovať projekt, stráca možnosť obhajoby vlastného projektu na PČOZ MS.


Dokumentácia
k práci musí byť odovzdaná v 2 exemplároch v tlačenej verzii a 2x na CD/DVD v elektronickej verzii do 30. marca príslušného školského roka spolu s konzultačným denníkom. Súčasťou softvérových prác je zdrojový program priložený k dokumentácii. Dokumentácia musí byť spracovaná podľa príslušných noriem, pri spracovaní musia byť využité všetky vedomosti získané počas štúdia, schémy a plošné spoje nesmú byť skenované, ale nakreslené v programe ORCAD, Eagle.... . Pri spracovaní treba využiť možnosti programov MS Office. Pokyny na vypísanie titulnej strany technickej dokumentácie je dostupný na WEB stránke našej školy.

Pri obhajobe musí žiak preukázať aj teoretické vedomosti potrebné ku svojej práci, musí poznať funkciu použitých súčiastok, zapojení, algoritmov a podobne. Práca musí byť preukázateľne samostatnou prácou študenta alebo kolektívu študentov, na práci sa nesmie podieľať nikto okrem autorov a konzultantov. V práci musí byť zreteľne vyjadrený podiel práce autora či jednotlivých autorov a podiel konzultantov. Žiak musí presne uviesť literatúru, zdroje z internetu a ostatné zdroje, ktoré využil pri realizácii práce. Výsledky práce musia byť využiteľné aj mimo procesu samotnej skúšky, tzn. práca musí prinášať aj po ukončení projektu reálny úžitok pre jedinca, školu alebo inú inštitúciu.

Počas práce na vlastnom projekte sa žiak môže prihlásiť do súťaže pre žiakov stredných škôl registrovanej MŠ SR (olympiáda, SOČ, ZENIT,...). Ak je v tejto súťaži úspešný, môže PČOZ vykonať formou obhajoby úspešných súťažných prác. Téma a obsah práce pre účasť v súťaži nemusí vychádzať zo zvolenej oblasti štúdia žiaka, avšak pre obhajobu PČOZ musí práca vychádzať zo študijného odboru žiaka a má mať praktický výstup. Termín odovzdania práce je podľa termínov konkrétnej súťaže.

6. Finančná podpora

Projekty, ktoré nájdu využitie vo výchovno-vzdelávacom procese a budú na požadovanej kvalitatívnej úrovni, budú po doporučení konzultanta a hodnotiacej komisie finančne podporené zo zdrojov ZR. Hodnotiacu komisiu vymenuje riaditeľ školy do 31. januára príslušného šk. roka.

 

Dokumenty na stiahnutie:
Šablóna dokumentácie (Word 2007 a vyšší)
Konzultačný denník (okrem Technického lýcea)
Špecifikácia témy (online formulár)
Vzor popisu CD/DVD média (médium sa musí k práci pripevniť v papierovej obálke na CD/DVD, ktorá sa nalepí na zadnú obálku zviazanej práce, plastové obaly nie sú povolené)
 

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
000459005
DnesDnes60
Tento týždeňTento týždeň2429
Tento mesiacTento mesiac6389
počet návštev od 26.4.2015