Header image

Maturita 2023

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Najdôležitejšie informácie vyplývajúce z vyhlášky o MS:  

 • žiak sa na MS prihlási do 30. septembra 2022
 • žiak povinne maturuje zo 4 predmetov
  •     slovenský jazyk a literatúra – SJL
  •     cudzí jazyk – CUJ
  •     teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
  •   praktická časť odbornej zložky – PČOZ 
 • MS zo všetkých predmetov (okrem cudzích jazykov) sa vykoná na jednej úrovni,
 • MS z cudzích jazykov sa vykoná na dvoch úrovniach, B1 (nižšia) a B2 (vyššia) vyplývajúcich zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • MS má časť externú a internú,
 • externú časť (test) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM),
 • žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené vo vzdelávacom programe školy a v ktorých sa vzdelával,
 • žiak môže z dobrovoľného predmetu vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť) alebo len formu internej časti (písomnú alebo ústnu formu),
 • v riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

  Časový harmonogram EČ a PFIČ MS:

Riadny termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa                            14. marca 2023 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk dňa                      15. marca 2023 (streda),

c) matematika dňa                                                     16. marca 2023 (štvrtok).

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl 2023.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023. SPŠE plánuje internú časť MS v termíne : 22.5.2023 – 26.5.2023

 

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV  
 

Slovenský jazyk a literatúra SJL

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 100 minút

EČ MS: 8 ukážok, ku každej otázke sa viaže 5 úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a 3 úlohy s krátkou odpoveďou

Čas na vypracovanie PFIČ MS: 150 minút

PFIČ: súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu

 Anglický jazyk AJB2

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 120 minút

EČ MS: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Čas na vypracovanie PFIČ MS: 60 minút

PFIČ: zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme

 Anglický jazyk AJB1

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 100 minút

EČ MS: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Čas na vypracovanie PFIČ MS: 60 minút

PFIČ: zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme 

 

Matematika MAT

Žiaci si môžu tento predmet vybrať v rámci dobrovoľnej MS

Čas na vypracovanie úloh testu EČ MS: 150 minút

EČ MS: 30 úloh , z toho 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností

 

Ako bude prebiehať Maturita 2023 nájdete na stránke  NÚCEM

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35