Header image

Maturita 2024

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania, odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM.

Najdôležitejšie informácie vyplývajúce z vyhlášky o MS:  

 • žiak sa na MS prihlási do 30. septembra 2023
 • žiak povinne maturuje zo 4 predmetov
  •     slovenský jazyk a literatúra – SJL
  •     cudzí jazyk – CUJ
  •     teoretická časť odbornej zložky – TČOZ
  •   praktická časť odbornej zložky – PČOZ 
 • MS zo všetkých predmetov (okrem cudzích jazykov) sa vykoná na jednej úrovni,
 • MS z cudzích jazykov sa vykoná na dvoch úrovniach, B1 (nižšia) a B2 (vyššia) vyplývajúcich zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • MS má časť externú a internú,
 • externú časť (test) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (skratka NIVaM),
 • žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené vo vzdelávacom programe školy a v ktorých sa vzdelával,
 • žiak môže z dobrovoľného predmetu vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť) alebo len formu internej časti (písomnú alebo ústnu formu),
 • v riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS:

Riadny termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra                                              dňa  12. marca 2024 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk                                         dňa   13. marca 2024 (streda),

c) matematika                                                                    dňa   14. marca 2024 (štvrtok).

Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii septembrového termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024. SPŠE plánuje internú časť MS v termíne : 20.5.2024 – 24.5.2024

 

 PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV  
 

Slovenský jazyk a literatúra SJL

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,

z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk  (AJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou  (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou) 

Matematika MAT

Žiaci si môžu tento predmet vybrať v rámci dobrovoľnej MS

Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede 

 

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita  v časti Dokumenty na stiahnutie – Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/2024.

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35