Header image

Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., musia vyplniť PRIHLÁŠKU na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik a odovzdať ju aj s vyjadrením lekára (potvrdením o zdravotnej spôsobilosti) vyučujúcemu predmetu ETS do 14. apríla 2023.

Žiaci si formulár prihlášky môžu stiahnuť z web stránky školy - Prihláška ETS

Skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov môžu prihlásení žiaci konať za predpokladu, že úspešne vykonajú maturitnú skúšku.

Skúšky z ETS sa budú konať v týždni od 29.5. do 31.5. 2023. Pozostávajú z testu a ústnej časti. Žiak, ktorý nevyhovie na teste z ETS, nemôže konať ústnu časť skúšky. Podmienkou účasti na ústnych skúškach je, aby absolvent vyhovel na teste. t. j. ak dosiahne počet správnych odpovedí rovný alebo väčší ako 75 % z celkového počtu otázok.

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35