Header image

1.    Výrobne elektrickej energie a princíp ich činnosti
2.    Rozvod elektrickej energie, prenosová a distribučná sústava
3.    Elektrické stanice, činnosť a vybavenie elektrických staníc
4.    Vonkajšie vedenia, stavba a vlastnosti vonkajších vedení, druhy a označovanie vedení
5.    Elektrická inštalácia, rozvod pred a za elektromerom
6.    Ekonomický a ekologický význam využitia obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie
7.    Racionalizačné trendy vo výrobe, prenose a spotrebe elektrickej energie
8.    Ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím
9.    Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
10.    Ochrana proti nadprúdom, istiace  prístroje, konštrukcia, princíp činnosti, vypínacie charakteristiky
11.    Prepäťové ochrany, druhy prepäťových ochrán princíp ich činnosti
12.    Vznik elektrického tepla a jeho využitie v elektrotechnickom priemysle
13.    Zdroje elektrického svetla, ich praktické využitie v domácnosti a priemysle
14.    Jednofázové a trojfázové transformátory, trojfázová sústava
15.    Magnetické materiály, vodivé materiály a materiály určené na kontakty spínacích prvkov
16.    Asynchrónne stroje a elektrické pohony s asynchrónnymi motormi
17.    Synchrónne stroje a elektrické pohony so synchrónnymi strojmi
18.    Kompenzácia účinníka siete
19.    Jednosmerné stroje a elektrické pohony s jednosmernými motormi
20.    Spínacie prístroje používané v silnoprúdových rozvodoch elektrickej energie
21.    Polovodičové prvky využívane vo výkonovej elektronike, princíp ich činnosti a ich volt ampérové charakteristiky
22.    Usmerňovače, striedače a meniče, princíp činnosti a ich využitie pri riadení elektrických pohonov
23.    Elektromagnetická indukcia a jej vplyv na činnosť jednotlivých elektrických zariadení
24.    Kombinačné a sekvenčné logické obvody
25.    Automaty PLC a ich využitie v elektroenergetike

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35