Header image
 1. Elektronika v dieselových a benzínových motoroch
 2. Chladiace systémy motora vozidla
 3. Rozvody elektrickej siete vozidla a zapaľovania.
 4. Elektromechanické riadenie vozidla.
 5. Klimatizačné systémy vo vozidlách
 6. Princípy komfortných asistenčných systémov vo vozidlách
 7. Princípy činnosti asistenčných systémov zasahujúcich do riadenia vozidla
 8. Dátové zbernice používané vo vozidlách
 9. Princípy a použitie senzorov v systémoch vozidla
 10. Navigačné systémy a systémy infotainmentu vo vozidlách
 11. Princípy ABS,ESP, ESD, ACC, BAS systémov.
 12. Systémy elektromobilov a nabíjacie systémy.
 13. Systém diagnostiky vozidiel VAS 5051.
 14. Automobilové akumulátory
 15. Elektrické pohony v automobile
 16. Diagnostika skrytých spotrebičov vo vozidlách.
 17. Vysokonapäťová technika vo vozidlách.
 18. Polovodičové prvky využívané vo výkonovej elektronike a princíp ich činnosti.
 19. Pasívne selektívne články RC
 20. Súčiastky ovládané neelektrickými veličinami.
 21. Vlastnosti bipolárneho tranzistora, výkonové a operačné zosilňovače.
 22. Sieťový napájací zdroj, stabilizátory v napájacích zdrojoch.
 23. Princípy analógových a digitálnych osciloskopov.
 24. Elektrické stroje
 25. Označovanie v elektrotechnike, automobilovej technike a rozvodných sieťach.
 26. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím a bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach
 27. Ochrana proti nadprúdom, istiace prístroje, konštrukcia, princíp činnosti, vypínacie charakteristiky
0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:50 - 09:35
3. hodina 09:45 - 10:30
Veľká prestávka 10:30 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40 - 12:25
6. hodina 12:35 - 13:20
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55
10. hodina 16:00 - 16:45
11. hodina 16:50 - 17:35
 
001035150
DnesDnes33
Tento týždeňTento týždeň1144
Tento mesiacTento mesiac14630
počet návštev od 26.4.2015