Header image

Simulačný program MULTISIM

Doba trvania kurzu:

16 hodín

Zameranie kurzu:

Elektrotechnika

Prerekvizity:

Základná práca s PC, princípy jednoduchých elektronických obvodov

Forma:

Prezenčná

Ukončenie kurzu:

Overenie činnosti zadaného elektronického obvodu simulačným programom MULTISIM

Počet účastníkov kurzu:

5 až 12

Stručný popis kurzu:

Kurz  „ Simulačný program MULTISIM „ je zameraný na získanie základných zručností pri overovaní jednoduchých elektronických obvodov pomocou simulácií, ktoré tento program poskytuje.

Na základe overenie jednoduchých elektronických obvodov si frekventanti majú možnosť prehĺbiť teoretické vedomosti z elektroniky a po zvládnutí simulácií dokážu samostatne navrhovať funkčné zapojenia elektronických obvodov.

Frekventanti sa ďalej dozvedia o možnosti využitia simulačného programu v praxi a možných prepojeniach tohto programu s inými softvérovými aplikáciami.

Náplň kurzu je tvorená realizáciou jednotlivých praktických cvičení, zameraných na získanie základných zručností pri overovaní jednoduchých elektronických obvodov pomocou simulácií :

 • Popis programového prostredia simulačného programu MULTISIM
 • Popis nástrojov, knižníc elektronických súčiastok a meracích prístrojov
 • Spôsob kreslenia jednoduchých elektronických obvodov
 • Spôsoby merania jednoduchých elektronických obvodov
 • Overovanie jednoduchých elektronických obvodov pomocou jednosmernej analýzy
 • Overovanie jednoduchých elektronických obvodov pomocou striedavej analýzy
 • Overovanie jednoduchých elektronických obvodov pomocou časovej analýzy
 • Overovanie jednoduchých elektronických obvodov pomocou nastavenia parametrov jednosmernej analýzy
 • Overovanie jednoduchých elektronických obvodov pomocou nastavenia parametrov striedavej analýzy
 • Overovanie jednoduchých elektronických obvodov pomocou nastavenia parametrov časovej analýzy
 • Možnosti využitia simulačného programu MULTISIM v praxi a prepojenie s inými softvérovými aplikáciami
 • Overovanie zadaného jednoduchého elektronického obvodu pomocou simulačného programu MULTISIM

Kurz bude vedený v slovenskom jazyku a frekventanti sa budú zoznamovať so simulačným programom MULTISIM prostredníctvom praktických cvičení, zameraných na získanie základných zručností pri overovaní jednoduchých elektronických obvodov pomocou simulácií. Frekventanti sa naučia štandardné anglické výrazy potrebné pre používanie simulačného programu.

Pre úspešné zvládnutie tohto kurzu je potrebné na záver overiť zadaný jednoduchý elektronický obvod pomocou simulačného programu MULTISIM.

 

Voľné termíny pre kurz č.5: Simulačný program MULTISIM
                     
Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
7.10 - 7.55 8.00 - 8.45 8.50 - 9.35 9.45 - 10.30 11.00 - 11.45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25 14.30 - 15.15  
Pondelok                    
                   
Utorok                    
                   
Streda                    
                   
Štvrtok                    
                   
Piatok                    
                   
                     
    školiteľ 1              
    školiteľ 2              

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.