Header image

Centrum odborného vzdelávania (COV) je miesto stretávania žiakov našej strednej školy, satelitných škôl a študentov základných škôl s odborníkmi na vybrané oblasti z radov našich učiteľov a zamestnávateľov, miesto s kvalitným personálnym i materiálnym vybavením od špičkových firiem z oblasti elektrotechniky, automatizácie a informačných technológií ako sú firmy FESTO či Cisco. COV je určené pre žiakov SPŠE ako súčasť ťažiskových predmetov, pre žiakov satelitných škôl ako možnosť získať nové vedmosti a zručnosti, pre žiakov základných škôl ako motivácia študovať technické smery na odborných školách, pre zamestnávateľov ako miesto spolupráce so školou.

Prioritou COV je vytvoriť účinný systém overovania si teoretických poznatkov pri praktickej činnosti, flexibilne reagovať na meniace sa hospodárske a technologické podmienky trhu práce, rozvíjať také zručnosti žiakov vedúce k samostatnému riešeniu problémov, pomáhať pri inovácii metodiky vzdelávania vyplývajúceho z aplikácie prudko rozvíjajúcich sa  technológií v oblasti automatizácie, IKT a elektrotechniky a rozvoj spolupráce škola -zamestnávateľ.

Priestory COV zahrňujú elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá pre elektroniku a priemyselnú informatiku, dielne, učebne výpočtovej techniky a odborné učebne pre teoretické vyučovanie.

 

V novembri 2017 sme spustili kurzy pre žiakov ZŠ v rámci projektu Juniverzity. Môžete si pozrieť zoznam kurzov.